Đức Hòa: 8/20 xã, thị trấn đạt chuẩn văn hóa và văn minh đô thị

Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn xây dựng nông thôn mới ở huyện Đức Hòa được duy trì tốt, đi vào chiều sâu và phát triển bền vững.