Tiếng Việt | English

Nâng cao chất lượng công vụ để đạt tầm nhìn Cộng đồng ASEAN

UBND tỉnh Long An tổ chức Hội nghị thông tin về “Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025”.