Tiếng Việt | English

Hướng đến nền hành chính công hiện đại, chuyên nghiệp

Năm 2018, Long An tiếp tục khắc phục những tồn tại, hạn chế, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, từng bước xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp.