Tiếng Việt | English

Phát triển sản xuất phải đi đôi với bảo vệ môi trường

Trong ngày 23 và 24/5, Đoàn giám sát chuyên đề do Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Long An - Nguyễn Thanh Cang làm Trưởng đoàn đến khảo sát công tác bảo vệ môi trường tại khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Đức Hòa.