Tiếng Việt | English

Phương tiện vận tải đường bộ được qua lại Cửa khẩu Bình Hiệp - Prey Vor từ ngày 26/5

Phương tiện vận tải đường bộ được phép qua lại Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp - Prey Vor.