Tiếng Việt | English

Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong tiếp, đối thoại, xử lý phản ánh, kiến nghị đối với công dân

Tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo là hình thức biểu hiện trực tiếp mối quan hệ giữa nhân dân với Nhà nước, qua đó, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước ta đối với nhân dân.