Tiếng Việt | English

Cần Đước: Nâng chất huyện điểm điển hình về văn hóa

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Cần Đước, tỉnh Long An đang nỗ lực nâng chất các tiêu chí để xứng đáng huyện điểm điển hình về văn hóa của tỉnh.