VDF 2016: Việt Nam lắng nghe tham vấn quốc tế để quyết sách chính xác

Diễn đàn phát triển Việt Nam năm 2016 (VDF 2016) do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ngân hàng Thế giới đồng tổ chức.