Tiếng Việt | English

Gói hỗ trợ an sinh xã hội của Chính phủ: Đúng thời điểm, đúng đối tượng

Vấn đề được nhiều người quan tâm là gói hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19 phải được trao đúng người, đúng đối tượng.