Tiếng Việt | English

Kỳ họp thứ 9: Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Thanh niên sửa đổi

Dự thảo Luật Thanh niên sửa đổi đã được chỉnh lý theo hướng thể chế hóa các quan điểm, đường lối của Đảng, cụ thể hóa nội dung và tinh thần của Hiến pháp năm 2013 về thanh niên.