Tổng Bí thư Trường Chinh - tấm gương sáng về ý chí cách mạng

Đây là nhận định của nhiều đại biểu tại Hội thảo "Tổng Bí thư Trường Chinh - Người cộng sản kiên trung" được tổ chức nhân 110 năm ngày sinh của ông