Tiếng Việt | English

Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về phát triển bền vững

Thủ tướng chỉ thị Bộ Kế hoạch-Đầu tư phối hợp với bộ, ngành, địa phương và các bên liên quan triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trong Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030.