Tiếng Việt | English

Đại hội ASOSAI 14: Kiểm toán môi trường vì sự phát triển bền vững

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc nhấn mạnh, ASOSAI 14 là cơ hội để KTNN học hỏi kinh nghiệm, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán.