Tiếng Việt | English

Sắp có 196 thủ tục hành chính kết nối với Cơ chế một cửa quốc gia

Đến cuối năm 2018, sẽ triển khai thêm 143 thủ tục trên Cơ chế một cửa quốc gia, nâng tổng số lên 196 thủ tục.