Tiếng Việt | English

06/07/2018 - 15:20

Thông báo kết quả hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An, khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020

Ngày 05/7/2018 tại hội trường Tỉnh ủy Long An, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X đã tổ chức hội nghị lần thứ 12 để thảo luận, thông qua Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 trong 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An, khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, ngày 05/7/2018 tại hội trường Tỉnh ủy Long An, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X đã tổ chức hội nghị lần thứ 12 để thảo luận, thông qua Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 trong 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; xem xét, điều chỉnh bổ sung Đề án số 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Long An theo Nghị quyết số 19-NQ/TW và Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; đóng góp điều chỉnh, bổ sung Quy định số 07-QĐ/TU ngày 19/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiêu chí, quy trình đánh giá chất lượng đảng bộ cấp huyện và tương đương hàng năm.

Đồng chí Phạm Văn Rạnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc hội nghị. Sau 1 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, hội nghị đã thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Về tình hình thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2018 trong 6 tháng đầu năm:

Tỉnh ủy thống nhất đánh giá: 6 tháng đầu năm 2018, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng cả hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, triển khai thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy đạt kết quả tích cực, khá toàn diện trên các lĩnh vực:

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) 6 tháng đầu năm đạt 10,96% (KH 9,4%), cao nhất kể từ đầu nhiệm kỳ Đại hội X Đảng bộ tỉnh đến nay và khá đều trên cả 3 khu vực; trong đó khu vực I tăng 5,12%, khu vực II tăng 15,72%, khu vực III tăng 9,12%. Các chương trình đột phá, công trình trọng điểm của tỉnh được tập trung triển khai quyết liệt, từng bước mang lại hiệu quả tích cực.

Chương trình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp đạt kết quả tích cực; người dân tăng cường áp dụng các phương pháp, công nghệ sản xuất tiên tiến, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng có giá trị kinh tế cao.

Chương trình đầu tư xây dựng nông thôn mới đạt kết quả khá tốt, đến nay, toàn tỉnh có 67 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (theo tiêu chí giai đoạn 2011-2015), chiếm 40,3% tổng số xã toàn tỉnh.

Chương trình huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông phục vụ phát triển công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh và các công trình trọng điểm được tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Công tác thu hút đầu tư đạt khá, tập trung vào các dự án lớn. Tiến độ, khối lượng thực hiện, giải ngân xây dựng cơ bản đạt yêu cầu. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 7.340 tỉ đồng, bằng 57,1% dự toán Trung ương và dự toán HĐND tỉnh giao. Thương mại - dịch vụ tiếp tục phát triển. 

Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; quốc phòng - an ninh cơ bản bảo đảm. Hoạt động của hệ thống chính trị ngày càng hiệu quả, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tiếp tục được chú trọng.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể tập trung lãnh đạo việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy từ tỉnh đến cơ sở nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Lãnh đạo, tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2018 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, xử lý các vấn đề bức xúc, phát sinh.

Tuy nhiên, việc thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy trong 6 tháng đầu năm 2018 cũng còn một số tồn tại, hạn chế: Sản xuất nông nghiệp tuy phát triển đạt nhiều kết quả nhưng chưa thật sự bền vững, vẫn còn tình trạng người dân sản xuất tự phát không theo quy hoạch, gây rủi ro về môi trường, hiệu quả sản xuất không cao. Việc triển khai thực hiện Chương trình Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp có mặt còn chậm, chưa đồng bộ giữa các địa phương, các loại cây, con chủ lực, chưa xây dựng được nhiều hợp tác xã điểm. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của một số doanh nghiệp còn khó khăn; công tác kê biên, bồi thường, tái định cư còn chậm. Công tác quản lý đất đai, xây dựng, trật tự đô thị, bảo vệ hành lang an toàn giao thông, kiểm soát ô nhiễm môi trường còn nhiều hạn chế. Văn hóa - xã hội còn một số bất cập. Quốc phòng - an ninh có mặt chưa thực hiện tốt.

Đại biểu thảo luận những hạn chế trong việc thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy 6 tháng đầu năm, xác định nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm

2. Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018:

Trên cơ sở đánh giá, phân tích tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết trong 6 tháng đầu năm, Tỉnh ủy thống nhất xác định một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 như sau:

Thứ nhất, các cấp ủy, chính quyền địa phương cần tập trung chỉ đạo quyết liệt khắc phục, tháo gỡ những tồn tại, hạn chế, khó khăn, nhất là những tồn tại, hạn chế do nguyên nhân chủ quan; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, kiên quyết xử lý các tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm.

Thứ hai, tiếp tục chú trọng phát triển sản xuất nông nghiệp, bảo đảm các điều kiện sản xuất thắng lợi vụ Hè Thu và vụ Thu Đông. Quan tâm rà soát, bổ sung quy hoạch chăn nuôi, trồng trọt, đồng bộ với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tăng cường quản lý, khuyến cáo người dân nhằm hạn chế việc chuyển đổi tự phát, bấp bênh, kém hiệu quả. Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Chương trình Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo thực chất, có chất lượng Chương trình đầu tư xây dựng và phát triển nông thôn mới theo lộ trình đề ra.

Thứ ba, tích cực hỗ trợ, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp đến tìm hiểu, đầu tư trên địa bàn tỉnh. Tập trung giải quyết có hiệu quả, tạo sự chuyển biến tích cực, đồng bộ giữa các địa phương trong công tác kê biên, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư. Chấn chỉnh, lập lại trật tự kỷ cương, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quản lý đất đai, xây dựng, trật tự đô thị, đảm bảo hành lang an toàn giao thông và bảo vệ môi trường. Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc thực hiện kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2018 cả về tiến độ thực hiện, giải ngân và chất lượng các công trình.

Thứ tư, tích cực đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại; quan tâm hỗ trợ phát triển các dịch vụ có giá trị gia tăng cao (cảng, logistis, các trung tâm thương mại...), cải tiến hoạt động hải quan, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp hoạt động xuất, nhập khẩu. Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm thu - chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, bảo đảm thu cân đối và phấn đấu tăng thu để chi đầu tư phát triển.

Thứ năm, tiếp tục tạo chuyển biến tích cực trên lĩnh vực văn hóa - xã hội. Thực hiện tốt chủ trương đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng dạy và học. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động y tế cơ sở; đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Đề án xã hội hóa Bệnh viện Chuyên khoa Sản - Nhi và Trường Trung cấp Y tế. Tăng cường thực hiện việc đánh giá, công nhận, kiểm tra, phúc tra danh hiệu về văn hóa, đảm bảo thực chất, bền vững, không chạy theo thành tích. Đẩy nhanh tiến độ xã hội hóa các công trình văn hóa, di tích lịch sử kết hợp với phát triển du lịch, góp phần hình thành các tour, điểm du lịch đặc trưng, thu hút du khách. Thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, bảo đảm an sinh xã hội.

Thứ sáu, tăng cường bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Giữ vững chủ quyền và an ninh biên giới. Tập trung rà soát, củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo pháp luật những đối tượng có hành vi gây mất an ninh, trật tự, có các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước; đồng thời, triển khai các giải pháp để giải quyết có hiệu quả các vấn đề liên quan đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong giai đoạn hiện nay. Tiếp tục chủ động phòng ngừa, tấn công trấn áp các loại tội phạm, tai nạn, tệ nạn xã hội; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Thứ bảy, tập trung đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nhất là tập trung lãnh đạo, khắc phục những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra qua kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của tập thể, cá nhân năm 2017. Các cấp ủy đảng tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân; chủ động chỉ đạo, định hướng tư tưởng; kịp thời đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch. Lãnh đạo, tổ chức quán triệt, cụ thể hóa thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII. Theo dõi lãnh đạo chặt chẽ việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của cơ quan, đơn vị đảm bảo theo tiến độ và lộ trình Đề án số 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy đã đề ra. Cấp ủy các địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức hội nghị cấp ủy sơ kết giữa nhiệm kỳ (cấp ủy cấp huyện và tương đương phải hoàn thành việc sơ kết trong tháng 7/2018). Tập trung lãnh đạo chặt chẽ, đúng quy trình việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người được HĐND bầu theo Nghị quyết của Quốc hội.

3. Tỉnh ủy thống nhất điều chỉnh một số nội dung và lộ trình thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Long An theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII cho phù hợp với tình hình của tỉnh theo đề nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

4. Tỉnh ủy thống nhất tiếp tục việc đánh giá chất lượng đảng bộ cấp huyện và tương đương hàng năm theo Quy định số 07-QĐ/TU ngày 19/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tỉnh ủy giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến đóng góp của Hội nghị, tiến hành điều chỉnh, bổ sung hoàn chỉnh Quy định số 07-QĐ/TU để thực hiện trong năm 2018.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Long An tăng cường đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018./.

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY LONG AN

Chia sẻ bài viết