Tiếng Việt | English

04/12/2019 - 09:15

Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 18, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An, khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, ngày 03/12/2019 tại hội trường Tỉnh ủy Long An, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, khóa X đã tổ chức hội nghị lần thứ 18 với các nội dung: Thảo luận, thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2019, Nghị quyết Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 và Chương trình làm việc của Tỉnh ủy năm 2020; cho ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch đầu tư công năm 2020; dự thảo Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và Kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm (2020-2022); bàn và quyết định một số vấn đề về tổ chức, cán bộ. Đồng chí Phạm Văn Rạnh - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc hội nghị. Sau 1 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, hội nghị đã thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung sau:

Với tinh thần trách nhiệm cao, hội nghị đã thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung

Với tinh thần trách nhiệm cao, hội nghị đã thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung

1. Về tình hình thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2019

Tỉnh ủy thống nhất đánh giá: Năm 2019, trong bối cảnh tình hình còn nhiều khó khăn, thách thức, Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết năm 2019 đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực; 18/21 chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết đạt và vượt kế hoạch đề ra, nổi bật là: Kinh tế của tỉnh tăng trưởng khá đạt 9,41%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp - thương mại - nông nghiệp với cơ cấu kinh tế cụ thể như sau: Khu vực I chiếm 15,9%, khu vực II chiếm 50,1%, khu vực III chiếm 34%. GRDP bình quân đầu người đạt 72,67 triệu đồng/người/năm (tăng 7,14 triệu đồng so với năm 2018). Các chương trình đột phá, công trình trọng điểm của tỉnh được tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện, đạt kết quả tích cực. Cơ cấu cây trồng, vật nuôi có sự chuyển dịch theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả; Chương trình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp tiếp tục được tập trung, trong đó chú trọng theo dõi, đôn đốc, hỗ trợ xây dựng 4 hợp tác xã điểm trên 3 cây 1 con, gắn với tăng cường hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật sản xuất, góp phần nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị và người dân về sản xuất nông nghiệp sạch. Chương trình đầu tư xây dựng nông thôn mới được thực hiện theo lộ trình đề ra, hướng vào tính thực chất, bền vững, toàn tỉnh đã có 77 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (theo tiêu chí giai đoạn 2011-2015), chiếm 46,3%; đã hoàn chỉnh hồ sơ trình Trung ương công nhận huyện Châu Thành đạt chuẩn huyện nông thôn mới và TP.Tân An hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Công nghiệp - xây dựng tiếp tục phát triển; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 15,04% so với năm 2018; có 5 nhà máy điện năng lượng mặt trời được đưa vào hoạt động, bước đầu phát huy được hiệu quả, đã phát được 105,28 triệu KWh. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường tiếp xúc, đối thoại với doanh nghiệp, quan tâm hướng dẫn, hỗ trợ các dự án lớn trên địa bàn tỉnh (Vingroup, Becamex-VSIP, Ecopark…). Công tác xúc tiến, thu hút đầu tư trong và ngoài nước tiếp tục được quan tâm, đạt kết quả khá. Năm 2019, thành lập mới 1.421 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký 18.672 tỉ đồng; đầu tư nước ngoài cấp mới 109 dự án (tăng 19 dự án), với tổng vốn đăng ký 320,9 triệu USD. Chương trình huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông phục vụ phát triển công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm và 3 Công trình trọng điểm của Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh đạt kết quả khá. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư tại các địa bàn trọng điểm được tập trung chỉ đạo, tạo chuyển biến bước đầu. Công tác quản lý, điều hành ngân sách nhà nước được tập trung chỉ đạo chặt chẽ; thu ngân sách ước đạt 17.040 tỉ đồng (123,9%) vượt dự toán được giao. Thương mại - dịch vụ phát triển tương đối ổn định; doanh thu dịch vụ năm 2019 khoảng 89.738 tỉ đồng, đạt 101,2% kế hoạch, tăng 14% so với cùng kỳ. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. Công tác giáo dục - đào tạo tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI); cơ sở vật chất được quan tâm củng cố, đầu tư, nâng cấp; công tác xã hội hóa, thú hút nguồn lực đầu tư các cơ sở giáo dục ở các khu công nghiệp được quan tâm. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân; bảo hiểm y tế toàn dân đạt 90,77%. Chính sách người có công và chính sách an sinh xã hội được quan tâm đầy đủ, kịp thời; khoa học - công nghệ có bước phát triển. Quốc phòng - an ninh, nội chính, đối ngoại được tăng cường, bảo đảm giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục được củng cố, kiện toàn theo Đề án số 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy, hiệu quả hoạt động ngày càng được nâng lên. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được tăng cường. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tiếp tục được chú trọng; kịp thời quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2019 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các quy định về nêu gương và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch số 116-KH/TU, ngày 18/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Trong năm 2019, toàn đảng bộ kết nạp được 1.534 đảng viên (đạt 95,88% kế hoạch).

Mặc dù đạt một số kết quả tích cực, song việc thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy trong năm 2019 vẫn còn một số hạn chế. 3/21 chỉ tiêu chưa đạt mục tiêu Nghị quyết đề ra (tăng trưởng kinh tế, GRDP bình quân đầu người, tỷ lệ đầu tư xã hội trên GRDP). Tăng trưởng kinh tế chưa ổn định, chỉ đạt (9,41%/9,6%), cả 3 khu vực đều tăng trưởng thấp hơn so với cùng kỳ. Sản xuất nông nghiệp thiếu bền vững, chưa đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường; tình trạng chuyển đổi cây trồng, vật nuôi tự phát tiềm ẩn nhiều rủi ro. Công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi đôi lúc còn chủ quan, dịch tả heo Châu Phi làm ảnh hưởng lớn đến ngành chăn nuôi. Việc triển khai thực hiện Chương trình Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn liền với tái cơ cấu ngành nông nghiệp còn hạn chế trong việc hỗ trợ, gắn kết nhà đầu tư, doanh nghiệp trong liên kết sản xuất, xây dựng vùng nguyên liệu, bao tiêu sản phẩm; thu hút đầu tư chủ yếu là các dự án quy mô nhỏ, trình độ công nghệ trung bình, thấp là chủ yếu. Công trình trọng điểm đường vành đai TP.Tân An và trục động lực kết nối Tiền Giang - Long An - TP.HCM tiến độ còn chậm. Công tác quản lý đất đai, kiểm soát ô nhiễm môi trường còn bất cập. Việc huy động nguồn lực xã hội hóa đầu tư trong lĩnh vực văn hóa còn chậm. Xây dựng và phát triển văn hóa chưa tạo thành nguồn lực để gắn với phát triển KT-XH. Công tác phân luồng sau trung học cơ sở, hướng nghiệp, giáo dục thường xuyên hiệu quả chưa cao. Hiệu quả hoạt động của các cơ sở y tế có mặt hạn chế; y tế dự phòng, phòng chống dịch bệnh chưa được kiểm soát tốt; đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động chưa đáp ứng yêu cầu thực tế. An ninh, trật tự, an toàn xã hội có mặt chưa đảm bảo, còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Hoạt động của Hệ thống chính trị có mặt còn hạn chế. Tỉnh ủy thống nhất thời gian tới phải kiên quyết và sớm khắc phục những hạn chế, yếu kém này, phát huy tối đa tinh thần tích cực, chủ động, tập trung triển khai thực hiện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị đề ra.

2. Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

Năm 2020 là năm cuối cùng của nhiệm kỳ, thời điểm quyết định để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và là năm tổ chức đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Trên cơ sở dự báo, nhận định tình hình, Tỉnh ủy thống nhất cao với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu do Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình. Trong đó, nhấn mạnh các vấn đề sau:

Về nhiệm vụ trọng tâm của năm 2020 là: “Tiếp tục tập trung tái cơ cấu kinh tế của tỉnh, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chất lượng tăng trưởng; huy động mọi nguồn lực triển khai thực hiện đạt hiệu quả 02 Chương trình đột phá và 03 Công trình trọng điểm của Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh; tăng cường xã hội hóa trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ; tiếp tục sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; củng cố quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị; trật tự, an toàn xã hội”.

Về các chỉ tiêu chủ yếu sau: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 9,5-9,6%; GRDP bình quân đạt 80-85 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ vốn đầu tư phát triển xã hội trên GRDP đạt 31-33%; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng 10% so năm trước; sản lượng lương thực 2,7 triệu tấn, trong đó lúa chất lượng cao đạt 1,4 triệu tấn; trong năm có thêm 8 xã đạt tiêu chí nông thôn mới; giải quyết việc làm trên 30.000 lao động;

tỷ lệ lao động qua đào tạo 70%, trong đó lao động qua đào tạo nghề 55%; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia (tiêu chí mới) là 50,5%; tỷ lệ thanh niên trong độ tuổi (từ 18 đến 21 tuổi) đạt trình độ học vấn trung học phổ thông và tương đương là 85%; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 0,7%; tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều giảm 0,3% so với năm 2019; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng (cân nặng theo tuổi) dưới 9%; đạt tỷ lệ 8 bác sĩ/vạn dân; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%; 95% số xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế; tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 98%, trong đó hộ sử dụng nước sạch 45%; tỷ lệ thu gom rác sinh hoạt ở khu vực đô thị, thị trấn, thị tứ đạt 100%; kết nạp 1.600 đảng viên mới; tỷ lệ đảng viên “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” đạt từ 90% trở lên.

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu trên, Tỉnh ủy thống nhất cao với các nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại dự thảo Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2020, trong đó, nhấn mạnh các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Thứ nhất, Tập trung phát triển kinh tế, trọng tâm là phát triển ổn định ngành nông - lâm - thủy sản, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch, hoàn thành chỉ tiêu Đại hội X đề ra; tăng cường đầu tư hoàn chỉnh, đồng bộ kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển công nghiệp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động và triển khai các dự án lớn; quan tâm, đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, đồng thời kiên quyết xử lý các dự án kéo dài. Nâng cao hiệu quả hoạt động các khu, cụm công nghiệp; tăng cường quản lý đầu tư công và công tác đấu thầu; tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành Chương trình Huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông phục vụ phát triển công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm và 3 công trình trọng điểm của Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh. Tăng cường quản lý chặt chẽ quy hoạch, đất đai, xây dựng, tài nguyên, môi trường, kịp thời chấn chỉnh các sai phạm. Tập trung phát triển thương mại, dịch vụ. Quản lý thu, chi chặt chẽ, phấn đấu thu đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Thứ hai, tập trung tạo chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội; tiếp tục đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục - đào tạo; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả của các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao, xúc tiến phát triển du lịch; quản lý các hoạt động báo chí, xuất bản, thông tin, truyền thông, nhất là an ninh mạng; đảm bảo an sinh xã hội; tập trung thực hiện tốt chương trình vận động xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách.

Thứ ba, tập trung thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh các giải pháp đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội; đặc biệt trong các sự kiện chính trị quan trọng và đại hội Đảng các cấp; chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, xử lý hiệu quả, triệt để các điểm nóng, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Tăng cường và đa dạng hóa các hoạt động đối ngoại.

Thứ tư, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; phát huy vai trò giám sát, phản biện, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh của MTTQ và các đoàn thể; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Long An. Thực hiện tốt công tác cải cách và hiện đại hóa nền hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển KT-XH và thu ngân sách nhà nước năm 2020. Các cấp ủy Đảng tập trung công tác tổ chức đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và kỷ niệm các sự kiện chính trị trọng đại, các ngày lễ lớn trong năm. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Lãnh đạo thực hiện chặt chẽ Đề án số 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Long An theo Nghị quyết số 18, 19 của BCHTW khóa XII; làm tốt công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

3. Tỉnh ủy thống nhất Chương trình làm việc của Tỉnh ủy năm 2020 gồm các nội dung đã được xác định trong Chương trình làm việc toàn khóa, đồng thời bổ sung một số nội dung là những vấn đề quan trọng và cần thiết để Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2020.

4. Tỉnh ủy thống nhất nội dung dự thảo Kế hoạch đầu tư công năm 2020 và bố trí đầu tư công theo nguyên tắc: Trả nợ; chi cho công trình chuyển tiếp; công trình đột phá, trọng điểm, bức xúc. Về dự thảo kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025, Tỉnh ủy thống nhất bố trí vốn theo nguyên tắc nêu trên; giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh rà soát, xây dựng lại danh mục các công trình, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến. Về Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và Kế hoạch tài chính, ngân sách 3 năm (2020-2022), Tỉnh ủy thống nhất theo báo cáo của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh và Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

5. Tỉnh ủy thống nhất với việc điều chỉnh một số nội dung thực hiện Đề án 02-ĐA/TU do Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình tại Hội nghị, giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo việc tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung của Đề án trong thời gian tới.

6. Về công tác cán bộ: Trên cơ sở Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy đã thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020; giới thiệu nhân sự bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Long An tăng cường đoàn kết, thống nhất, nỗ lực, phấn đấu thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2020, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020./.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Long An

Chia sẻ bài viết