Tiếng Việt | English

14/07/2020 - 15:14

Thông qua văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mộc Hóa

Ngày 14/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Mộc Hóa để đóng góp nội dung, nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An - Phạm Văn Rạnh yêu cầu huyện Mộc Hóa tiếp thu ý kiến các đại biểu để hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị 

Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mộc Hóa lần thứ XII nêu ra được những kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI, những khó khăn, nguyên nhân, tồn tại và bài học kinh nghiệm. Nhận định tình hình, đưa ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp thực hiện.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 đạt nhiều kết quả, sản xuất nông - lâm - thủy sản tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 5,4%. Sản lượng lúa hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, triển khai thực hiện tốt chương trình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới được tập trung lãnh đạo thực hiện, đến nay, huyện đạt 14,43 tiêu chí/xã, hoàn thành xã nông thôn mới Bình Hòa Trung.

Đại diện Thường trực Huyện ủy Mộc Hóa báo cáo dự thảo văn kiện Đại hội tại hội nghị

Công tác xây dựng cơ bản được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Chương trình phát triển đô thị được tập trung đẩy mạnh. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm. Quốc phòng, an ninh, nội chính và đối ngoại được tăng cường. Công tác xây dựng, chính đốn Đảng được tập trung lãnh đạo thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế còn chậm, lĩnh vực nông nghiệp phát triển chưa bền vững. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai, xây dựng hành lang an toàn giao thông hiệu quả chưa cao. Hệ thống kinh tế - xã hội chưa đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Trật tự an toàn xã hội có lúc diễn biến phức tạp,…

Đại biểu tham gia đóng góp dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mộc Hóa

Góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Mộc Hóa, các đại biểu cơ bản nhất trí cho rằng báo cáo bám sát hướng dẫn của Tỉnh ủy.

Tuy nhiên, các đại biểu đóng góp, phân tích thêm trong khó khăn như kết cấu hạ tầng còn yếu, thiếu dẫn đến chậm phát triển, nguồn lực đầu tư còn khó khăn; là huyện thuần nông chủ yếu độc canh cây lúa cần có giải pháp phù hợp trong thời gian tới, tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, quan tâm xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, nhất là hệ thống giao thông, đê bao, tiếp tục xây dựng trạm bơm điện để chủ động trong sản xuất; xây dựng khu vực phòng thủ, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên. Bên cạnh đó, các đại biểu đóng góp vào các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025,…

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Mộc Hóa tiếp thu ý kiến của các đại biểu đóng góp tại hội nghị để hoàn thiện báo cáo chính trị. Một số nội dung trong dự thảo báo cáo chính trị cần được đánh giá sâu hơn, súc tích, nổi trội hơn. Các chương trình đột phá, công trình trọng điểm cần được đánh giá riêng. Mạnh dạn xác định rõ nguyên nhân trong quản lý đất đai, xây dựng kết cấu hạ tầng, chuyển đổi vật nuôi, cây trồng. Cần đề cập phát triển dịch vụ thương mại, tiểu thủ công nghiệp. Phát huy hơn nữa tiềm năng, lợi thế của địa phương, cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững, tập trung phát triển ứng dụng công nghệ cao, xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh việc huy động các nguồn vốn cho đầu tư phát triển và xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội,…/.

                                                                                                   Văn Đát

Chia sẻ bài viết