Tiếng Việt | English

14/01/2020 - 15:15

Thông tin và hỏi - đáp về BHXH, BHYT

Câu hỏi: Cho tôi hỏi có cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) có dán ảnh để khi người bệnh đi khám, chữa bệnh không cần phải xuất trình nhiều giấy tờ khác nhau?

(Bạn đọc Báo Long An)

  Trả lời:

Theo quy định tại khoản 6, Điều 12 Nghị định (NĐ) số 146/2018/NĐ-CP, ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT:

Cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) phát hành thẻ BHYT có ảnh cho người tham gia BHYT (trừ trẻ em dưới 6 tuổi) đối với các trường hợp người tham gia BHYT không có giấy tờ xác nhận nhân thân có ảnh do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc giấy xác nhận của công an cấp xã hoặc giấy tờ khác có xác nhận của cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nơi quản lý học sinh, sinh viên, hoặc giấy tờ chứng minh nhân thân hợp pháp khác.

Ngày 29/11/2018, BHXH Việt Nam ban hành Công văn số 4996/BHXH-CSYT triển khai một số nội dung theo NĐ số 146/2018/NĐ-CP, trong đó quy định:

Trường hợp chưa có giấy tờ xác nhận nhân thân có ảnh như quy định tại khoản 6, Điều 12 NĐ số 146/2018/NĐ-CP, người tham gia nộp 2 ảnh (kích thước 2x3cm) cho cơ quan BHXH, 1 ảnh dán vào vị trí quy định trên thẻ BHYT (có đóng dấu nổi thu nhỏ giáp lai của cơ quan BHXH giữa ảnh với thẻ BHYT); 1 ảnh lưu cùng hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT.

Đồng thời, BHXH Việt Nam đang nghiên cứu triển khai cấp thẻ BHYT điện tử có chất liệu lâu bền và sử dụng dữ liệu sinh trắc học của người có thẻ (ảnh điện tử, vân tay,...) theo quy định tại điểm g, khoản 5, Điều 42 NĐ số 146/2018/NĐ-CP, để khi đi khám, chữa bệnh BHYT không còn phải xuất trình giấy tờ xác nhận nhân thân có ảnh.

 Câu hỏi:Tôi vừa được cấp thẻ BHYT người có công năm 2018. Tuy nhiên, đến ngày 01-01-2020, tôi nghỉ hưu theo chế độ. Như vậy, tôi có phải thực hiện đổi thẻ BHYT từ đối tượng người có công sang hưu trí không?

(letrantv99@gmail.com)

Trả lời:

Căn cứ điểm 2, khoản 7, Điều 1 của Luật số 46/2014/QH13 quy định:

“Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này”.

Điểm 2, khoản 15, Điều 1 Luật BHYT số 46/2014/QH13, quy định: “Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT thì được hưởng quyền lợi BHYT theo đối tượng có quyền lợi cao nhất”.

Theo quy định nêu trên, trường hợp của ông/bà, vừa là đối tượng hưu trí, nếu có thẻ BHYT cấp trước đó theo đối tượng người có công với cách mạng thì được đổi thẻ BHYT theo đối tượng hưu trí nhưng hưởng theo quyền lợi của đối tượng người có công với cách mạng./.

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH LONG AN

Chia sẻ bài viết