Tiếng Việt | English

23/03/2020 - 11:30

Thông tin và hỏi - đáp về BHXH, BHYT

 Câu hỏi: Tôi đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc chưa đủ 6 tháng trong vòng 12 tháng trước khi sinh nên không được hưởng chế độ thai sản. Tuy nhiên, chồng tôi đóng BHXH được trên 3 năm. Tôi được biết, theo quy định của Luật BHXH mới thì người chồng cũng được hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh. Tôi muốn biết cụ thể trong trường hợp của tôi thì chồng có được hưởng chế độ thai sản không?

(Bạn đọc Báo Long An)

 Trả lời:

*Về chế độ lao động nam nghỉ việc khi vợ sinh con:

Theo quy định tại khoản 2, Điều 34 Luật BHXH năm 2014: Lao động nam đang đóng BHXH khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

a) 05 ngày làm việc;
b) 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;
c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;
d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.
*Về trợ cấp một lần khi vợ sinh con:

Căn cứ điểm c, khoản 2, Công văn 3432/LĐTBXH-BHXH, ngày 08/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH theo Luật BHXH năm 2014, thì “Trợ cấp một lần khi sinh con trong trường hợp chỉ có cha tham gia BHXH theo Điều 38 của Luật BHXH cũng được thực hiện đối với cả trường hợp người mẹ không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con mà người cha đủ điều kiện quy định tại khoản 2, Điều 9 của Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội”.

Trích dẫn thêm quy định tại khoản 2, Điều 9 Thông tư 59/TT-BLĐTBXH, ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: “Đối với trường hợp chỉ có cha tham gia BHXH, thì cha phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con”.

Mức trợ cấp một lần theo quy định bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh của con.

Như vậy, đối chiếu các quy định trên với trường hợp của chị, khi chị sinh con, nếu chồng đang đóng BHXH mà phải nghỉ việc trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày chị sinh thì chồng được hưởng chế độ “Lao động nam nghỉ việc khi vợ sinh con”, không phụ thuộc vào số tháng người chồng đã đóng BHXH hay người vợ có đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản hay không. Ngoài ra, trong trường hợp này, chồng chị còn được hưởng chế độ “trợ cấp một lần khi vợ sinh con” bằng 02 tháng lương cơ sở tại tháng sinh của con do chị không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản theo quy định của Luật BHXH và chồng đã đóng BHXH đủ từ 6 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước chị sinh con. 

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH LONG AN

 

Chia sẻ bài viết