Tiếng Việt | English

05/07/2018 - 14:19

Thủ Thừa: Kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

Huyện Thủ Thừa quyết tâm kiện toàn, sắp xếp bộ máy gắn tinh giản biên chế, bước đầu mang lại kết quả: cơ quan khối đảng, đoàn thể giảm còn 58 người; cơ quan hành chính nhà nước còn 89 người đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU, ngày 29/12/2017 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 48-KH/TU, ngày 29/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Long An theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII)”, Ban Thường vụ Huyện ủy Thủ Thừa xây dựng Kế hoạch số 48-KH/HU, ngày 22/01/2018 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Huyện đang tiến hành giảm cấp phó và tổ chức sáp nhập, hợp nhất các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập theo lộ trình: nhất thể hóa chức danh Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; hoàn thành việc sáp nhập: Phòng Y tế về Văn phòng HĐND và UBND huyện; các trường mẫu giáo, mầm non, tiểu học và THCS; giải thể Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; đồng thời, thống nhất với Sở Giáo dục và Đào tạo về nhân sự cán bộ lãnh đạo, quản lý trường THPT Thủ Thừa sau khi sáp nhập Trường THPT Thủ Khoa Thừa và trường THPT Thủ Thừa; thành lập và đưa Trung tâm Hành chính công trực thuộc UBND huyện vào hoạt động; hợp nhất Đài Truyền thanh, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Nhà Thiếu nhi thành Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Truyền thanh; giảm cấp phó các ban Đảng, MTTQ và các phòng, ban huyện theo Hướng dẫn 09-HD/BTCTU của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ gắn với củng cố nhân sự lãnh đạo, quản lý các phòng, ban cấp huyện; các xã, thị trấn đã xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch theo đề án của Tỉnh ủy. Đến nay, huyện thực hiện cơ bản việc bố trí các chức danh bán chuyên trách ở ấp, khu phố còn 3-4 người. Đối với cán bộ bán chuyên trách xã, thị trấn đang thực hiện giảm theo lộ trình.

Theo Phó Bí thư thường trực Huyện ủy - Phạm Văn Sự, huyện quyết tâm kiện toàn, sắp xếp bộ máy gắn tinh giản biên chế, bước đầu mang lại kết quả: cơ quan khối đảng, đoàn thể giảm còn 58 người; cơ quan hành chính nhà nước còn 89 người đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Mai Hùng Dũng

Chia sẻ bài viết