Tiếng Việt | English

30/12/2015 - 05:01

Thủ tướng: “Cứ xách cặp chạy suốt Hà Nội mà xin vốn là không được đâu”

Chúng ta buộc phải đột phá kết cấu hạ tầng nhưnng chỉ nhìn vào ngân sách, trái phiếu thì không đủ mà bắt buộc phải huy động từ xã hội hóa.

Phát biểu kết luận Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu năm 2015 và nêu nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 2016.


Thủ tướng phát biểu kết luận Hội nghị

Người đứng đầu Chính phủ đặc biệt nhấn mạnh đến việc giữ ổn định kinh tế vĩ mô và thực hiện quyết liệt 3 đột phá chiến lược; từng bộ ngành, địa phương phải triển khai thực hiện bằng những hành động cụ thể, giải pháp thiết thực, hiệu quả trong thực hiện 3 đột phá chiến lược. Theo đó không ngừng hoàn thiện thể chế để một mặt quản lý nhà nước được chặt chẽ, hiệu lực, hiệu quả hơn, mặt khác là tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân làm ăn, sinh sống, phát triển sản xuất kinh doanh cũng như tăng khả năng huy động và sử dụng nguồn lực có hiệu quả hơn cho phát triển, đây cũng là đóng góp tích cực vào nâng cao năng lực cạnh tranh