Tiếng Việt | English

25/12/2015 - 15:12

Thực hiện Chỉ thị 03 là nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng Đảng

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng - Lê Hồng Anh yêu cầu, trong giai đoạn mới, các bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành trong cả nước tiếp tục nâng cao nhận thức, ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo gương Bác, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng.

 

Đại biểu tham gia hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Long An

Sáng 25-12-2015, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành trong cả nước sơ kết năm 2015 và đánh giá 4 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Chủ trì hội nghị có các Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng - Lê Hồng Anh; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương - Đinh Thế Huynh. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh chủ trì tại điểm cầu Long An.

4 năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị nhấn mạnh đến yêu cầu “làm theo” và Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) đã góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị - kinh tế - xã hội và các Nghị quyết của Đảng. Việc thực hiện Chỉ thị 03 đã đi vào nề nếp, nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị có cách làm sáng tạo, thiết thực, hiệu quả gắn với nhiệm vụ chính trị của từng ngành, địa phương, đoàn thể.

Trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp được nâng cao hơn. Những vấn đề tồn đọng, bức xúc ở cơ sở bước đầu được giải quyết; từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Tại Long An, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từng bước trở thành nề nếp sinh hoạt thường xuyên trong Đảng và trong đời sống, sinh hoạt hằng ngày của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Nhiều tập thể, cá nhân với những mô hình hay, việc làm tốt, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị. Sự gắn kết chặt chẽ việc học tập và làm theo gương Bác với thực hiện NQTW4 (khóa XI) về xây dựng Đảng có tác dụng lớn trong việc cảnh tỉnh, răn đe, phòng ngừa sai phạm; tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên có mặt giảm; cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, có ý thức đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tính tự giác, vai trò tiên phong, nêu gương của cán bộ, đảng viên được nâng lên, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu địa phương, đơn vị.

Bên cạnh ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư - Lê Hồng Anh chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục. Đồng chí yêu cầu trong giai đoạn mới, các bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành trong cả nước tiếp tục nâng cao nhận thức, ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo gương Bác, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị 03 gắn với việc thực hiện NQTW4, nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và các phong trào thi đua yêu nước. Cần nhân rộng các điển hình và quan tâm giải quyết các vấn đề bức xúc từ cơ sở. Đưa nội dung Chỉ thị 03 vào sinh hoạt chi bộ hằng tháng, quan tâm vấn đề nêu gương và trách nhiệm của người đứng đầu. Chủ động xây dựng quy chế, thường xuyên kiểm tra, giám sát nhằm đưa việc thực hiện Chỉ thị 03 góp phần vào thực hiện thành công NQ ĐH Đảng các cấp.

Kết luận hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương - Đinh Thế Huynh khẳng định: Những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện NQTW4 (khóa XI) góp phần quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các địa phương trong cả nước đạt nhiều thành tựu quan trọng trên lĩnh vực KT-XH. Thời gian tới cần chú trọng phát huy vai trò tham mưu của bộ phận giúp việc cấp ủy, tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền với nội dung đa dạng, hình thức phong phú, phù hợp; nhân rộng những mô hình hay, cách làm tốt, tạo sự lan tỏa trong xã hội, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên; xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước./.

Mai Hùng Dũng

 

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích