Tiếng Việt | English

08/08/2019 - 16:09

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng

Ngày 08/8, Tỉnh ủy Long An tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần chủ trì hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An - Phạm Văn Rạnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức Đảng trong tỉnh quan tâm lãnh đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương về xây dựng Đảng. Theo đó, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được tăng cường; việc nắm tình hình và giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc, phát sinh được quan tâm, thực hiện thường xuyên; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định của Đảng về nêu gương được đẩy mạnh, góp phần ngăn chặn, phòng ngừa sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, thực hiện chặt chẽ, đạt kết quả tích cực trong sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo Đề án 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy, bảo đảm nội dung lộ trình đề ra, tạo sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đến ngày 30/6/2019, toàn tỉnh giảm 256 công chức, chiếm 6,27% so với tổng biên chế được giao năm 2015, bảo đảm theo lộ trình đến 2021, giảm 10%.

Chất lượng sinh hoạt Đảng có nhiều đổi mới, thiết thực, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình được thực hiện nghiêm túc. Công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật trong Đảng được tăng cường, tập trung vào những vấn đề, lĩnh vực nhạy cảm, trọng tâm, trọng điểm. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp, chi bộ đã xử lý kỷ luật 3 tổ chức Đảng (khiển trách 1, cảnh cáo 2); 546 đảng viên, trong đó có 201 đảng viên là cấp ủy viên các cấp, chiếm 36,8%;…

Bên cạnh kết quả đã đạt, công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII trong tỉnh còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế: Một số cấp ủy, tổ chức Đảng tổ chức học tập, quán triệt Điều lệ Đảng và các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương về xây dựng Đảng còn chậm, chưa thường xuyên; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu ở một vài tổ chức cơ sở Đảng chưa phát huy tốt vai trò lãnh đạo, giải quyết các vấn đề phát sinh ở cơ sở; công tác cán bộ có lúc còn thụ động, chậm kiện toàn; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có mặt chưa đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới;…

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo một số địa phương, sở, ban, ngành tỉnh tham luận những mô hình, cách làm mới, hiệu quả; những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế cùng với những đề xuất giải pháp, kiến nghị về công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh yêu cầu, thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức Đảng trong tỉnh cần lãnh, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương trong Đảng; người đứng đầu các địa phương, đơn vị phải nghiêm túc rút kinh nghiệm, tập trung tổ chức khắc phục những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra sau tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của từng tổ chức Đảng.

Đặc biệt, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định của Đảng về nêu gương; tập trung lãnh đạo, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, quy định của Đảng về công tác tổ chức, cán bộ; đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, nhất là tập trung vào những lĩnh vực, vấn đề bức xúc, nổi cộm; tập trung công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 - 2025);…/. 

Phong Nhã

Chia sẻ bài viết