Tiếng Việt | English

17/02/2020 - 17:23

Tiếp tục rà soát các nội dung sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy theo Đề án số 02-ĐA/TU

Chiều 17/02, Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Trần Văn Cần chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết công tác nội vụ và văn thư, lưu trữ năm 2019.

Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần phát biểu chỉ đạo hội nghị

Năm 2019, ngành Nội vụ chủ động tham mưu UBND tỉnh kịp thời ban hành các kế hoạch công tác thuộc lĩnh vực phụ trách theo chương trình, kế hoạch đề ra. Đặc biệt, ngành Nội vụ tiếp tục rà soát, thực hiện Đề án của Tỉnh ủy, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Long An theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)”; triển khai Đề án Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, ấp, khu phố; đẩy mạnh kiểm tra công tác cải cách hành chính; rà soát, sửa đổi bổ sung các quy định về chế độ, chính sách, việc phân cấp quản lý, sử dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức;…

Công tác văn thư, lưu trữ được lãnh đạo tỉnh quan tâm, chỉ đạo ban hành một số biện pháp nhằm giải quyết những tài liệu tồn đọng của các cơ quan; đầu tư kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ; thực hiện số hóa hồ sơ, tài liệu lưu trữ;…

Bên cạnh những kết quả đã đạt, công tác nội vụ và văn thư, lưu trữ của tỉnh hiện còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục: Còn địa phương, đơn vị chậm triển khai, thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị chưa tập trung quyết liệt trong lãnh, chỉ đạo triển khai, thực hiện công tác cải cách hành chính; công tác thi đua, khen thưởng có nơi còn hình thức, chưa phát huy được hiệu quả các đề tài, sáng kiến kinh nghiệm.

Việc đầu tư cơ sở vật chất và kinh phí cho công tác văn thư, lưu trữ nhiều nơi chưa được chú trọng; biên chế, nhân sự phụ trách công tác văn thư, lưu trữ còn thiếu; nhiều đơn vị chưa thực hiện việc lập hồ sơ công việc hoặc lập không đúng với quy định dẫn đến trình trạng tài liệu tích đống nhiều;…

 

Công tác cải cách thủ tục hành chính của tỉnh tiếp tục được đẩy mạnh

Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần đánh giá cao kết quả công tác nội vụ và văn thư, lưu trữ trong năm qua; đồng thời, đề nghị ngành Nội vụ nói chung, Sở Nội vụ nói riêng tiếp tục tham mưu UBND tỉnh triển khai, cụ thể hóa các luật và văn bản hướng dẫn thực hiện liên quan đến lĩnh vực phụ trách; triển khai, thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và thực hiện hoàn thiện kế hoạch năm 2020. Đặc biệt, ngành Nội vụ tiếp tục rà soát các nội dung sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy theo Đề án số 02-ĐA/TU; triển khai quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp, khu phố.

Đồng thời, ngành Nội vụ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan, tổ chức; thực hiện số hóa tài liệu lưu trữ các phông lưu trữ có lịch sử, tài liệu bảo vệ vĩnh viễn; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, phát huy tài liệu lưu trữ với các hình thức: Hội thảo, trưng bày, triển lãm, báo, tạp chí,…./.

Sông Măng

Chia sẻ bài viết