Tiếng Việt | English

31/01/2018 - 14:33

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy

Ngày 31/01, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Long An tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Đỗ Hữu Lâm dự và phát biểu chỉ đạo.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Đỗ Hữu Lâm yêu cầu ngành Ban Tổ chức xây dựng Đảng trong tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Năm 2017, ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong tỉnh tham mưu thường trực, ban thường vụ cấp ủy lãnh đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trên lĩnh vực tổ chức, cán bộ, cơ sở Đảng, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ và chính sách cán bộ; củng cố, kiện toàn cấp ủy ở cơ sở bảo đảm số lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và đúng quy trình,...

Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu tổ chức triển khai, thực hiện các Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ; đề nghị điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, chuẩn y 15 trường hợp; đào tạo lý luận chính trị 947 cán bộ, trong đó, trung cấp lý luận chính trị - hành chính 768 cán bộ, cao cấp lý luận chính trị 179 cán bộ; tặng, truy tặng trên 2.000 huy hiệu Đảng các loại; duyệt, cấp hơn 2.300 thẻ Đảng cho các địa phương, đơn vị;...

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy – Nguyễn Thanh Hải tặng giấy khen cho 3 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Đỗ Hữu Lâm yêu cầu, ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong tỉnh tiếp tục tham mưu, theo dõi,  triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở các địa phương, đơn vị. Đặc biệt, tham mưu triển khai, thực hiện hiệu quả Đề án về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, các nghị quyết, đề án của Trung ương, cấp ủy các cấp về công tác tổ chức xây dựng Đảng; cụ thể hóa các quy chế, quy định về công tác tổ chức xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ;…

Dịp này, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng giấy khen cho 3 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017./.

Sông Măng

Chia sẻ bài viết