Tiếng Việt | English

25/07/2018 - 16:20

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05 sát với thực tiễn địa phương

Ngày 25/7, tại huyện Cần Đước, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Long An tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 và giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng của Tỉnh ủy.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy - Nguyễn Thanh Hải (bên trái) chủ trì hội nghị

Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông tin về tình hình hoạt động của Ban Tổ chức Tỉnh ủy 6 tháng đầu năm 2018 gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ và thực hiện việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Ban Tổ chức cấp ủy các cấp tập trung tham mưu thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt là phối hợp tham mưu triển khai thực hiện Đề án 02 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 48 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ thường xuyên, chất lượng công việc từng bước được nâng lên.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức các huyện, thị xã, thành phố tập trung trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác củng cố tổ chức Đảng và phát triển đảng viên.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả nỗ lực của Ban Tổ chức các huyện, thị xã, thành phố. Đồng thời đề nghị, Ban Tổ chức các huyện, thị xã, thành phố tập trung tham mưu, đề xuất các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế qua tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị sát với thực tiễn địa phương./.

Kim Thoa – Kim Khánh

Chia sẻ bài viết