Tiếng Việt | English

22/08/2019 - 20:18

Tiếp tục tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động

Sau gần 2 năm thực hiện sắp xếp tinh gọn bộ máy trong hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Trung ương, Long An gặt hái được nhiều kết quả và là một trong những điểm sáng về tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước.

Sắp xếp bộ máy tinh gọn góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị

Sắp xếp bộ máy tinh gọn góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị

Tăng hiệu quả, bớt cồng kềnh

Thông tin từ Sở Nội vụ, thực hiện tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, cơ cấu bên trong các cơ quan hành chính trong tỉnh, Long An giảm được 65 tổ chức trực thuộc (cấp tỉnh 50, cấp huyện 15), 49 chức danh cấp trưởng (cấp tỉnh 34, cấp huyện 15), 35 chức danh cấp phó (cấp tỉnh 18, cấp huyện 17). Đồng thời, đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, toàn tỉnh đã giảm 115 đơn vị, trong đó, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh giảm 37 đơn vị, cấp huyện giảm 78 đơn vị. Riêng đối với cấp xã, tỉnh thực hiện bố trí kiêm nhiệm chức danh không chuyên trách đến ngày 20/02/2019, trung bình chung của tỉnh giảm 51,49%, tương ứng giảm 2.000 người so với quy định; cấp ấp, khu phố bố trí chức danh ở ấp, khu phố giảm 2.218 người, tương ứng giảm 37,21%.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Nguyễn Văn Chóng nhận định, trước khi sắp xếp lại theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Trung ương về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Trung ương về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”, bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh còn một số bộ phận chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, chưa phát huy hiệu quả như mong muốn mặc dù lực lượng cán bộ, công chức, viên chức khá đông. Đặc biệt, cùng một nhiệm vụ có thể liên quan đến hai đơn vị, nên khi triển khai đến cơ sở lại bị chồng chéo, lãng phí nguồn lực, đôi khi chỉ đạo không thống nhất. Việc sáp nhập, hợp nhất một số cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp có sự tương đồng, trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ, không chỉ giúp tinh gọn bộ máy mà còn thống nhất trong quản lý, chỉ đạo công tác, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động.

TP.Tân An hiện có 81/91 biên chế công chức được UBND tỉnh giao năm 2019; 1.326/1.424 người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập được tỉnh giao năm 2018, trong đó, biên chế làm việc trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục là 1.290/1.382 người. Tiếp tục thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU và Kế hoạch 48-KH/TU, ngày 29/12/2017 của Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Long An theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp, khu phố bảo đảm theo tiến độ đề ra, TP.Tân An đã giảm 158/257 người hoạt động không chuyên trách xã, phường (tỷ lệ giảm đạt 61,47%); 421/719 người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố (tỷ lệ giảm đạt 58,55%). Theo Phó Chủ tịch UBND TP.Tân An - Nguyễn Quang Thái, lúc đầu triển khai, thực hiện tinh giản, sắp xếp lại bộ máy cũng có tâm tư, băn khoăn, nhưng nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên tất cả cán bộ, công chức, viên chức đều đồng thuận. Đến nay, các cơ quan, đơn vị, địa phương dần đi vào hoạt động ổn định, bước đầu phát huy hiệu quả, nhất là hoạt động điều hành của người đứng đầu trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Quyết liệt thực hiện

Theo nhận định của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tại buổi tiếp Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy đến làm việc về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của ngành nội vụ, bên cạnh hiệu quả, Đề án số 02 ĐA/TU hiện còn bộc lộ một số hạn chế: Việc xây dựng hoàn thiện các quy định, hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị sau khi sắp xếp lại còn chậm. Chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp, khu phố dôi dư do sắp xếp chậm được ban hành. Việc sắp xếp lại tổ chức, hoạt động các hội đặc thù, hội quần chúng còn một số khó khăn, vướng mắc do lúng túng khi chuyển sang phương thức hoạt động mới; số lượng các đơn vị sự nghiệp công lập chuyển sang hình thức tự bảo đảm chi đầu tư và chi thường xuyên tuy có tăng nhưng vẫn còn chiếm tỷ lệ thấp.

Sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá

Sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá

“Ngành nội vụ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách tinh giản biên chế gắn với việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy; hướng dẫn cụ thể để các địa phương thực hiện tốt việc sắp xếp bộ máy bên trong sau khi sáp nhập và bảo đảm duy trì hoạt động hiệu quả; đẩy mạnh công tác chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, phổ biến sâu, rộng đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức,... nhằm tạo sự nhất quán, đồng thuận cao trong thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU và Kế hoạch 48-KH/TU, ngày 29/12/2017 của Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy” - ông Nguyễn Văn Chóng thông tin thêm.

Mặc dù còn gặp một số khó khăn nhưng Long An quyết tâm tháo gỡ, tiếp tục triển khai, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả Đề án 02-ĐA/TU và Kế hoạch 48-KH/TU về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh, xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong giai đoạn hiện nay và sắp tới./.

Phong Nhã

Chia sẻ bài viết