Tiếng Việt | English

06/08/2015 - 17:34

TP. Tân An 4 năm liền xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh (2011-2014)

Với nhận thức công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt quyết định mọi thắng lợi, thời gian qua, Đảng bộ TP.Tân An đã thực hiện các giải pháp trên cả ba mặt: Chính trị, tư tưởng và tổ chức nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng trong tình hình mới, giải quyết kịp thời những vấn đề thực tiễn đặt ra.

Công tác tư tưởng được thực hiện thường xuyên tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động của toàn Đảng bộ trong thực hiện các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và tổ chức thông tin về tình hình thế giới và khu vực, góp phần nâng cao nhận thức, lập trường, quan điểm, tạo sự đoàn kết nhất trí trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Phát huy tốt vai trò làm điểm của tỉnh thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh "việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Từ đó, việc học tập và làm theo gương Bác ngày càng đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa rộng và tạo được những chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Biểu dương, khen thưởng cấp thành phố 5 tập thể, 63 cá nhân điển hình tiên tiến; biểu dương cấp tỉnh 1 tập thể, 6 cá nhân; cấp Trung ương 1 tập thể, 1 cá nhân.

Việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW được gắn kết chặt chẽ với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Hàng năm, Thành ủy lãnh đạo thực hiện việc khắc phục những tồn tại hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 và chấp hành tốt chế độ báo cáo định kỳ. Đến nay, những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình của các tổ chức và cá nhân cơ bản đã được khắc phục tốt, tạo được sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, uy tín và lòng tin trong nhân dân đối với Đảng được nâng lên.

Toàn Đảng bộ thành phố hiện có 33 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Các tổ chức cơ sở đảng luôn được củng cố kiện toàn, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ là hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở, góp phần hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tỷ lệ tổ chức đảng đạt trong sạch vững mạnh và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ phản ánh đúng thực chất. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ kết nạp 510 đảng viên, vượt kế hoạch đề ra; 84% tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh; riêng năm 2014, có 48% tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh (theo quy định không quá 50%).

Công tác cán bộ có đổi mới về nội dung và cách làm mang lại hiệu quả. Thành phố đã đạt một số chỉ tiêu cơ bản theo Đề án công tác cán bộ của Tỉnh và Chương trình số 06-CTr/TU, ngày 25/7/2011 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Đào tạo cán bộ công chức giai đoạn 2010-2015 và những năm tiếp theo”. Giai đoạn 2010-2015, thành phố đã đào tạo 16 thạc sĩ, 59 cử nhân đại học. Hầu hết cán bộ do Ban Thường vụ quản lý đều đạt chuẩn theo quy định.

Công tác kiểm tra, giám sát về chấp hành đường lối, chủ trương, điều lệ Đảng được tăng cường. Các chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm bám sát các nhiệm vụ trọng tâm và lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp được triển khai thực hiện tốt. Đảng bộ thành phố thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời củng cố, kiện toàn, phát huy sự đoàn kết thống nhất và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng. Từ đó nhắc nhở, uốn nắn, chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm của cán bộ đảng viên, xử lý nghiêm những đảng viên, tổ chức cơ sở đảng vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Với những kết quả tích cực đó, Đảng bộ thành phố được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xếp loại là Đảng bộ “Trong sạch vững mạnh” 4 năm liền (2011-2014).

Duy trì và phát huy những thành quả đạt được, Đảng bộ thành phố sẽ tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, tính năng động, nhạy bén, sáng tạo, chủ động trong quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ; quan tâm xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, mở rộng dân chủ, xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ; tăng cường công tác tuyên truyền, thực hiện tốt công tác dân vận của hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận xã hội./.

Trần Kim Lân - Tỉnh ủy viên, Q.Bí thư Thành ủy
 

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích