Tiếng Việt | English

06/11/2019 - 18:32

Triển khai kế hoạch chống 'chạy chức, chạy quyền' và hướng dẫn đại hội đảng bộ các cấp

Đây là nội dung chính của Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổ chức vào chiều 06/11. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An - Phạm Văn Rạnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Văn Được chủ trì hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An - Phạm Văn Rạnh và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Văn Được chủ trì hội nghị

Thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch số 125-KH/TU, ngày 05/11/2019, xác định 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện ngay và thường xuyên.

Kế hoạch nêu rõ, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, xây dựng kế hoạch quán triệt và cụ thể hóa theo thẩm quyền để thực hiện nghiêm Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

Đồng thời, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng và sự cần thiết phải kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các khâu của công tác cán bộ.

Mặt khác, cần mở rộng, phát huy dân chủ trong công tác cán bộ; đánh giá thực chất nhân sự được giới thiệu bầu cử, bổ nhiệm vào các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp; coi trọng công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát định kỳ, đột xuất để kịp thời phát hiện, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm về công tác cán bộ, có hành vi chạy chức, chạy quyền và bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền.

Về đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, căn cứ Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW, ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy hướng dẫn cụ thể  công tác triển khai, quán triệt, tuyên truyền, việc xây dựng đề án và một số nội dung, yêu cầu về công tác nhân sự.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu, xây dựng đề án nhân sự bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy đối với địa bàn, lĩnh vực quan trọng và cơ cấu, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ theo quy định. Việc xây dựng đề án phải được thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng, phát huy trí tuệ và tạo sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy.

Chú trọng quy hoạch chức danh người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội, đặc biệt quan tâm quy hoạch đối với cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý dứt điểm đối với những nơi nội bộ có biểu hiện mất đoàn kết hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài.

Trong xem xét, thẩm định nhân sự cần chú ý rà soát, thẩm tra kỹ lưỡng về quy trình, tiêu chuẩn, điều kiện, phẩm chất, năng lực, uy tín của nhân sự theo quy định; chủ động, kiên quyết sàng lọc, không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người không đủ tiêu chuẩn nhưng không để sót những người có đức, có tài, có uy tín trong Đảng và trong nhân dân.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh

Tại hội nghị, Tỉnh ủy báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW, ngày 18/8/2014 của Bộ Chính trị về “Tăng cường công tác Bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay”; thông báo Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa X “về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng” và tình hình thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh nhấn mạnh, những người đứng đầu, đặc biệt là các đồng chí Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý phải gương mẫu thực hiện nghiêm Quy định 205-QĐ/TW và chịu trách nhiệm khi để cơ quan, đơn vị, địa phương mình phụ trách sai phạm về công tác cán bộ, có hành vi chạy chức, chạy quyền hoặc bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền.

Đối với công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương, đơn vị chủ động ngăn chặn, phản bác kịp thời những quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng trong thời điểm làm nhân sự đại hội chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ, hạ thấp uy tín cán bộ quản lý. Tuyệt đối không đưa vào cơ cấu nhân sự những người không đủ tiêu chuẩn, bảo đảm tỷ lệ các thành phần theo quy định/.

An Kỳ

Chia sẻ bài viết