Tiếng Việt | English

09/01/2018 - 16:28

Triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ về lương tối thiểu vùng năm 2018

UBND tỉnh Long An vừa có công văn số 5904/UBND - KGVX chỉ đạo việc triển khai thực hiện Nghị định 141/2017/NĐ-CP ngày 07/12/2017 của Chính phủ về lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

UBND tỉnh Long An khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng mức lương tối thiểu của doanh nghiệp cao hơn mức lương tối thiểu vùng do Nhà nước quy định

Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh căn cứ vào các quy định tại Nghị định 141/2017/NĐ-CP xây dựng thang lương, bảng lương, thực hiện chi trả lương theo mức lương mới cho người lao động kể từ ngày 01/01/2018; công khai mức lương mới cho tất cả người lao động trong doanh nghiệp biết, báo cáo bằng văn bản về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (đối với doanh nghiệp ngoài các Khu công nghiệp) và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh (đối với doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp).

Khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng mức lương tối thiểu của doanh nghiệp cao hơn mức lương tối thiểu vùng do Nhà nước quy định.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, UBND các huyện, thị xã Kiến Tường, TP.Tân An và các ngành chức năng liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện mức lương tối thiểu vùng tại các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh, xử lý nghiêm những doanh nghiệp không thực hiện đúng quy định. Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Nghị định 141/2017/NĐ-CP về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh theo quy định.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Bảo hiểm Xã hội tỉnh phối hợp hiệu quả với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các ngành chức năng liên quan trong triển khai thực hiện Nghị định 141/2017/NĐ-CP, bảo đảm quyền lợi cho người lao động; gửi báo cáo kết quả thực hiện về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An tổ chức thông tin, tuyên truyền rộng rãi nội dung Nghị định 141/2017/NĐ-CP trên các phương tiện thông tin đại chúng, bảo đảm các công ty, doanh nghiệp, người lao động hiểu và thực hiện đúng quy định.

UBND tỉnh đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện mức lương mới theo quy định tại Nghị định 141/2017/NĐ-CP, bảo đảm quyền lợi của người lao động.

 UBND tỉnh đề nghị UBMTTQ Việt Nam và các đoàn thể tỉnh chỉ đạo trong hệ thống phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các sở, ngành liên quan tích cực tuyên truyền nội dung Nghị định 141/2017/NĐ-CP đến tất cả người lao động, các công ty, doanh nghiệp và cộng đồng.

UBND các huyện, thị xã Kiến Tường, TP.Tân An phối hợp các sở, ngành tỉnh tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện mức lương tối thiểu vùng tại các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn, xử lý nghiêm những doanh nghiệp không thực hiện đúng quy định. Chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Nghị định 141/2017/NĐ-CP./.

T.H

Chia sẻ bài viết