Tiếng Việt | English

12/08/2020 - 09:21

Triển khai thực hiện nghị quyết

Ngay sau Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, các địa phương nhanh chóng kiện toàn bộ máy, triển khai nhiệm vụ trọng tâm trên tất cả các lĩnh vực, quyết tâm tạo chuyển biến và hiệu quả ngay từ đầu nhiệm kỳ. Nhằm nhanh chóng đưa nghị quyết (NQ) đại hội vào cuộc sống, Đảng bộ các địa phương xây dựng kế hoạch tuyên truyền thực hiện NQ; nâng cao vai trò và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng. Việc quán triệt, học tập NQ được các cấp ủy triển khai thực hiện nghiêm túc. Đây là đợt sinh hoạt chính trị giúp cán bộ, đảng viên và người dân nắm vững các nội dung cơ bản, các quan điểm, chủ trương, đường lối, qua đó, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong nhận thức, tư tưởng và hành động, vận dụng vào thực hiện nhiệm vụ cụ thể của địa phương. Công tác xây dựng Đảng được đảng ủy các địa phương quan tâm thực hiện ngay từ đầu nhiệm kỳ, trong đó đề cao trách nhiệm của người đứng đầu nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ và giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức với nhân dân,… Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò quản lý, điều hành của các ngành, đoàn thể; đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả lĩnh vực; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Do đề ra các chỉ tiêu phù hợp, tạo thuận lợi cho các địa phương sớm triển khai thực hiện. Các địa phương đã xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết cụ thể qua từng năm, phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể dựa trên năng lực, sở trường của từng bộ phận, thể hiện tinh thần quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ. Đây là tiền đề để các địa phương thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu NQ đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025../

Hà Chí

Chia sẻ bài viết