Tiếng Việt | English

12/01/2018 - 16:50

Triển khai thực hiện phong trào thi đua trong khối doanh nghiệp

Nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp (DN) nâng cao năng lực cạnh tranh, UBND tỉnh Long An ban hành Kế hoạch số 01/KH-UBND về việc thực hiện phong trào thi đua “DN Việt Nam hội nhập và phát triển” giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Long An phấn đấu đến năm 2020, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) nằm trong Top 10; tỷ lệ đầu tư xã hội/GRDP đạt 40-42%, 70% lao động qua đào tạo; giải quyết việc làm cho 150.000 lao động; có 1 DN/135 người dân và cụm công nghiệp lấp đầy ít nhất 80% diện tích, nâng cao tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp. Nội dung thi đua được triển khai đến các cơ quan, đơn vị, địa phương; khối DN và doanh nhân.

Đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương: Tham mưu, xây dựng và thực thi cơ chế, chính sách bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả hỗ trợ DN phát triển, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của DN; hỗ trợ DN phát triển thông qua các hoạt động: Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, hiện đại hóa công nghệ gắn kết với hoạt động của mạng lưới khởi nghiệp toàn cầu;... Phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 70%.

Đối với DN: Đổi mới quản lý, quản trị DN, nâng cao hiệu quả hoạt động, sức cạnh tranh của DN, của từng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; tăng doanh thu, lợi nhuận; cải tiến khoa học - kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động; phấn đấu nâng cao tỷ lệ đổi mới công nghệ (ít nhất 10%/năm). Xây dựng và nâng cao thương hiệu, giá trị sản phẩm, tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; góp sức vì cộng đồng, an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo, có những việc làm thiết thực tham gia xây dựng nông thôn mới.

Đối với doanh nhân: Đóng góp về công sức, trí tuệ, vật chất, sáng kiến vào việc mở rộng quy mô, phát triển DN bền vững, đóng góp vào ngân sách nhà nước, giải quyết việc làm và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội./.

Thanh Tùng

Chia sẻ bài viết