Tiếng Việt | English

31/07/2020 - 07:35

Tự hào 90 năm!

Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vào ngày 3/2/1930, với việc xuất bản tài liệu “Ngày quốc tế đỏ 1/8” của Ban Cổ động và Tuyên truyền, ngày 1/8/1930 trở thành một mốc son lịch sử, được Đảng ta chọn làm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.

90 năm qua, ngành Tuyên giáo của Đảng đã góp phần xây dựng, phát triển các phong trào cách mạng, khơi dậy và phát huy cao độ tinh thần yêu nước, truyền thống đoàn kết, anh hùng, bất khuất của dân tộc, ý chí đấu tranh cách mạng, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cách mạng trong từng giai đoạn.

Ngành Tuyên giáo đã tiên phong bồi dưỡng, đào tạo cán bộ về chính trị, về kinh nghiệm tổ chức, phát động quần chúng, giáo dục đảng viên nêu cao vai trò tiên phong, gắn bó chặt chẽ với quần chúng, xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, quyết tâm đấu tranh giành chính quyền về tay nhân dân qua cuộc Tổng khởi nghĩa của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nhà nước công - nông đầu tiên ở Đông Nam Á.

Trong tình thế đất nước “nghìn cân treo sợi tóc”, vừa chống thù trong giặc ngoài, giặc đói, giặc dốt, ngành Tuyên giáo góp phần đoàn kết toàn dân bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ. Động viên toàn dân kháng chiến, toàn quốc kháng chiến, thi đua yêu nước, giết giặc, lập công; đẩy mạnh cuộc kháng chiến, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc có sức mạnh kinh tế, quân sự gấp nhiều lần nước ta, công tác tuyên giáo tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, động viên đồng bào, chiến sĩ cả nước hăng hái lao động, sản xuất, chiến đấu, chấp nhận gian khổ, hy sinh để giải phóng dân tộc. Sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa anh hùng Việt Nam đã được chuyển hóa bằng thắng lợi của cuộc Tổng tiến công nổi dậy mùa Xuân năm 1975, mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đặc biệt, trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế, với nhiệm vụ, chức năng là một bộ phận quan trọng của công tác xây dựng Đảng, tham mưu giúp các cấp ủy Đảng trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, về chủ trương, quan điểm và chính sách của Đảng trong lĩnh vực tuyên truyền, lý luận chính trị, lịch sử Đảng, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, thông tin đối ngoại, khoa giáo,… công tác tuyên giáo đã đồng hành cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện sự nghiệp đổi mới và đã đạt được những thắng lợi bước đầu. Sự đóng góp của công tác tuyên giáo tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân để thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế; củng cố niềm tin, niềm tự hào về Đảng, về đất nước và con người Việt Nam; nâng cao uy tín và vị thế của đất nước; góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; không ngừng chăm lo và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; phát huy quyền làm chủ của nhân dân và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Công tác tuyên giáo góp phần tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng môi trường văn hóa, xã hội an toàn, lành mạnh, xây dựng con người mới Việt Nam.

Đặc biệt, với việc tham mưu, đề xuất trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác tuyên giáo góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Việc biểu dương, khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đã tạo sức lan tỏa sâu, rộng trong xã hội, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị. Ngoài ra, việc chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền trên báo chí được đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt, từng bước tạo lập môi trường thông tin trong sạch, lành mạnh trên báo chí và trên không gian mạng. Công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại đạt được nhiều kết quả tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu; tăng cường quảng bá văn hóa, hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

Thành công của cách mạng Việt Nam luôn có sự đóng góp thiết thực, hiệu quả của đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp qua mọi giai đoạn cách mạng. Ngành Tuyên giáo ngày càng thể hiện tính chủ động, tính chiến đấu, vai trò đi trước, mở đường trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng, phát triển, bảo vệ đất nước và hội nhập quốc tế.

Vô cùng tự hào về truyền thống 90 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành của ngành Tuyên giáo!

Long An

Chia sẻ bài viết