Tiếng Việt | English

21/02/2020 - 06:40

UBND tỉnh Long An chỉ đạo chấn chỉnh tổ chức thi hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Ngày 20/02, UBND tỉnh Long An ban hành văn bản số 806/UBND-NCTCD về việc chấn chỉnh công tác tổ chức thi hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính (XPVPHC).

Thời gian qua, các sở, ngành tỉnh Long An, UBND các huyện, thị xã, thành phố (UBND cấp huyện) đã thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, xử lý và tham mưu xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm hành chính bảo đảm đúng quy định pháp luật về trình tự, thủ tục; qua đó, góp phần giữ vững ổn định trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, việc tổ chức thi hành các quyết định XPVPHC còn hạn chế, tỷ lệ chưa thi hành còn cao; theo đó, các quyết định đã hết thời hiệu thi hành còn tồn nhiều, chưa có giải pháp hữu hiệu để tổ chức thi hành triệt để việc buộc khắc phục hậu quả trong các quyết định XPVPHC, ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Để chấn chỉnh tình trạng nêu trên, ngày 20/02, UBND tỉnh ban hành văn bản số 806/UBND-NCTCD về việc chấn chỉnh công tác tổ chức thi hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND cấp huyện thực hiện nghiêm những yêu cầu sau:

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Thông báo Kết luận số 1907/TB-VP ngày 11/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị chuyên đề về công tác xử lý vi phạm hành chính. Thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc tổ chức thi hành các quyết định XPVPHC của các chức danh có thẩm quyền xử phạt tại các sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã. Riêng các quyết định XPVPHC thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh đã được giao trách nhiệm chủ trì thực hiện cho thủ trưởng các sở, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND cấp huyện thì thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương này phải chịu trách nhiệm người đứng đầu nếu để có tồn tại, hạn chế trong thực hiện. 

Tăng cường công tác kiểm tra, xác minh điều kiện thi hành các quyết định XPVPHC; thống kê, phân loại theo các tiêu chí: Có điều kiện thi hành, không có điều kiện thi hành, có điều kiện nhưng cố tình trì hoãn, không chấp hành Quyết định XPVPHC; lập thủ tục chặt chẽ, cương quyết cưỡng chế đối với các trường hợp có điều kiện thi hành nhưng cố tình trì hoãn, không chấp hành quyết định XPVPHC.

Đối với các quyết định XPVPHC mà cá nhân, tổ chức bị xử phạt có nơi cư trú, trụ sở ở địa bàn tỉnh khác thì người có thẩm quyền xử phạt thực hiện việc chuyển quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 71, Luật Xử lý vi phạm hành chính để người, nơi có thẩm quyền tổ chức thi hành. Đề nghị Công an tỉnh, Ngân hàng nhà nước, có chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong hệ thống ngành mình, phối hợp chặt chẽ với sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện trong việc tổ chức thi hành các quyết định XPVPHC trên địa bàn tỉnh…/.

Phan Đức Bộ

Chia sẻ bài viết