Tiếng Việt | English

14/09/2018 - 09:08

UBND tỉnh Long An giải quyết chế độ đối với người làm việc tại các hội

Ngày 12/ 9/2018, UBND tỉnh Long An ban hành Công văn số 4330/UBND-THKSTTHC về việc giải quyết chế độ đối với người làm việc tại các hội. Văn bản này thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc cho chủ trương giải quyết chế độ đối với người được tuyển dụng vào làm việc tại các hội.

Theo đó, đối với người được tuyển dụng vào làm việc tại các hội (hội có tính chất đặc thù, hội được hưởng định suất) hoạt động trong phạm vi cấp tỉnh, cấp huyện (theo quy định pháp luật về viên chức hoặc theo hình thức hợp đồng) theo chỉ tiêu Nhà nước giao thì cho kéo dài thời gian chi trả lương đến hết ngày 31/10/2018; Sở Nội vụ, các hội thông báo trước 45 ngày cho người được tuyển dụng đang làm việc tại hội biết thời điểm thôi việc kể từ ngày 01/11/2018 để giải quyết chế độ (cấp nào ký quyết định tuyển dụng thì cấp đó thông báo chấm dứt hợp đồng tuyển dụng) theo quy định.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức được điều động từ cơ quan Đảng, Nhà nước đến công tác tại các hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cấp tỉnh thì giao Sở Nội vụ chủ trì bàn bạc thống nhất với Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các sở, ngành liên quan để đề xuất UBND tỉnh bố trí, sắp xếp lại theo đề án vị trí việc làm hoặc sắp xếp theo yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Đối với các đối tượng không sắp xếp được theo một trong hai phương án này và có nhu cầu nghỉ chính sách thì giải quyết theo Nghị định số 113/2018/NĐ-CP, ngày 31/8/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. Chi trả lương cho đến khi có quyết định cho nghỉ chính sách của cấp có thẩm quyền.

Trường hợp tương tự đối với cấp huyện thì giao chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm bố trí, sắp xếp hoặc giải quyết nghỉ chính sách theo nhu cầu theo Nghị định 113 của Chính phủ, chi trả lương cho đến khi có quyết định cho nghỉ chính sách của cấp có thẩm quyền.

Thời gian hoàn thành phương án bố trí, sắp xếp trước ngày 15/9/2018.

Nguồn kinh phí chi trả lương cho các đối tượng trên sử dụng nguồn kinh phí UBND tỉnh (huyện) cấp cho các hội thực hiện các nhiệm vụ được giao 6 tháng cuối năm 2018 (theo kế hoạch hoặc đề án được UBND tỉnh (huyện) phê duyệt). Nguồn kinh phí giải quyết chế độ nghỉ chính sách từ ngân sách nhà nước./.

Tấn Lộc

Chia sẻ bài viết