Tiếng Việt | English

04/01/2018 - 23:35

UBND tỉnh Long An: Quy định mức hỗ trợ hộ gia đình thuộc đối tượng theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg

Ngày 28/12/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 68 /2017/QĐ-UBND về việc quy định mức hỗ trợ trực tiếp cho hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng của Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg, ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2017-2020.

Quy định này áp dụng cho việc hỗ trợ bố trí ổn định dân cư theo quy hoạch, kế hoạch của Nhà nước tại các vùng: Thiên tai (sạt lở đất, sụt lún đất, lốc xoáy, ngập lũ, xâm nhập mặn, nước biển dâng); đặc biệt khó khăn (thiếu đất, thiếu nước sản xuất, nước sinh hoạt, thiếu kết cấu hạ tầng); biên giới Việt Nam - Campuchia; vùng di cư tự do, đời sống còn khó khăn.

Đối tượng áp dụng bao gồm:

Hộ gia đình bị mất nhà ở, đất ở, đất sản xuất do sạt lở đất, sụt lún đất, lốc xoáy; hộ gia đình sinh sống ở vùng có nguy cơ bị sạt lở đất, sụt lún đất, ngập lũ, lốc xoáy, xâm nhập mặn, nước biển dâng; hộ gia đình sống tại vùng đặc biệt khó khăn về đời sống: Thiếu đất, thiếu nước để sản xuất, thiếu nước sinh hoạt, thiếu kết cấu hạ tầng; Hộ gia đình tự nguyện đến vùng biên giới Việt Nam Campuchia; Hộ gia đình di cư tự do đến các địa bàn trong tỉnh không theo quy hoạch bố trí dân cư, đời sống còn khó khăn.

Mức hỗ trợ cụ thể như sau:

1. Hộ gia đình ở vùng có nguy cơ thiên tai, vùng đặc biệt khó khăn:

Trường hợp hộ gia đình bị mất nhà ở, đất ở, đất sản xuất do thiên tai được hỗ trợ thêm 12 tháng lương thực theo mức tương đương 30kg gạo/người/tháng (mức giá theo Thông báo của Sở Tài chính tỉnh Long An tại thời điểm hỗ trợ).

2. Hộ gia đình được bố trí ổn định ở các xã biên giới Việt Nam - Campuchia:

3. Hộ di cư tự do được bố trí vào cụm, tuyến dân cư vượt lũ nhưng chưa được thụ hưởng các chính sách khác của Nhà nước được hỗ trợ là 10 triệu đồng/hộ.

Thực hiện Quyết định số 1776/QĐ-TTg, ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020; UBND tỉnh quy định mức hỗ trợ cho hộ gia đình theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2017-2020 là cần thiết và phù hợp với thẩm quyền được giao; góp phần cho các đối tượng được thụ hưởng ổn định cuộc sống, an tâm sản xuất, tập trung phát triển kinh tế hộ gia đình; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở địa bàn dân cư;...

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 08/01/2018./.

Phan Đức Bộ

Chia sẻ bài viết