Tiếng Việt | English

10/06/2019 - 17:49

UBND tỉnh Long An thông qua các nội dung trình HĐND tỉnh kỳ họp thứ 15 năm 2019

Ngày 10/6, Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Trần Văn Cần chủ trì cuộc họp thông qua 16 nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 15 - họp lệ giữa năm 2019.

Dự họp có các thành viên UBND tỉnh, Thường trực UB.MTTQ Việt Nam tỉnh; Hội Nông dân tỉnh; các ban thuộc HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành trong tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần yêu cầu ngay sau cuộc họp, trên cơ sở nội dung góp ý của các đại biểu, các sở, ngành liên quan khẩn trương điều chỉnh, hoàn thiện các báo cáo, Dự thảo Nghị quyết để UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh sắp tới

Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo 3 nội dung: Dự thảo báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; dự thảo báo cáo tiến độ đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; dự thảo Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh.

Theo dự thảo báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019, sản xuất nông nghiệp tiếp tục được quan tâm chỉ đạo chặt chẽ. Chương trình đột phá của tỉnh về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp tiếp tục được tăng cường thực hiện, trong đó tập trung theo dõi, đôn đốc nhân rộng các mô hình điểm trên 3 cây, 1 con gắn với tăng cường hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật sản xuất, đạt được hiệu quả. Trên lĩnh vực phát triển công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ tiếp tục có mức tăng trưởng ổn định.

Đặc biệt, 6 tháng đầu năm 2019, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) trên địa bàn tỉnh đạt 9,89%. Trong đó, khu vực I (nông, lâm, ngư nghiệp) tăng 2,17% (cùng kỳ năm 2018 tăng 4,82%); khu vực II (công nghiệp, xây dựng) tăng 14,65% (cùng kỳ năm 2018 tăng 15,11%)%; khu vực III (thương mại, dịch vụ) tăng 7,5% (cùng kỳ năm 2018 tăng 7,42%). So sánh với mức tăng trưởng kinh tế cùng kỳ năm 2018, mức tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2019 đạt thấp hơn nhưng vẫn đạt theo kế hoạch đề ra. Mặc dù ở khu vực I có mức tăng trưởng giảm so với năm 2018, chưa đạt kế hoạch đề ra nhưng bù lại, mức tăng ở khu vực II và khu vực III cao và cao hơn cùng kỳ năm 2018.

Sở Tài chính báo cáo 3 nội dung dự thảo: Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam; chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách khác; quy định chế độ đi học đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước và mức thù lao đối với giảng viên, báo cáo viên trên địa bàn tỉnh; kinh phí hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc UB.MTTQ Việt Nam tỉnh Long An.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo 2 nội dung: Chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, các sở, ngành khác còn báo cáo các nội dung khác: Số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019; biên chế công chức năm 2019; mức thu học phí năm học 2019-2020 trên địa bàn tỉnh; Đồ án điều chỉnh quy hoạch Bắc Bến Lức; chủ trương đầu tư mua sắm trang thiết bị của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An,…

Tại cuộc họp, đại biểu dự đóng góp nhiều ý kiến để các nội dung trình HĐND được hoàn chỉnh, thống nhất số liệu.  

Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần yêu cầu ngay sau cuộc họp, trên cơ sở nội dung góp ý của các đại biểu, các sở, ngành liên quan khẩn trương điều chỉnh, hoàn thiện các báo cáo, Dự thảo Nghị quyết để UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh sắp tới./.

Mai Hương

Chia sẻ bài viết