Tiếng Việt | English

Giữ nghề đương đệm bàng của quê hương

Long An từng có nhiều xóm nghề sống bằng công việc đương đệm bàng nổi danh khắp nơi nhưng theo thời gian nghề xưa thưa thớt dần.