Sinh vật cảnh và đời sống

Thành tố sinh vật cảnh từ thiên nhiên thăng hoa thành một bộ môn nghệ thuật làm đẹp cho đời. Số thực vật thượng đẳng ở Việt Nam có khoảng 267 họ, 1.850 chi và 7.004 loài.