Tiếng Việt | English

Nhớ lần viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn

Thấm thoát đã hơn 10 năm từ ngày đoàn Hội Nhà báo tỉnh Long An đến viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn.