Tiếng Việt | English

Hợp tác dịch và xuất bản sách ''Bác Hồ viết Di chúc'' tại Nga

Bản Di chúc là một văn kiện lịch sử vô giá, toát lên khí phách, tinh thần lạc quan chiến thắng của một bậc “đại trí, đại nhân, đại dũng,” là những lời căn dặn tâm huyết của Chủ tịch Hồ Chí Minh.