Tiếng Việt | English

Chiến thắng Đồng Lộc là chiến thắng của lòng yêu nước nồng nàn

Thủ tướng nhấn mạnh sự hy sinh oanh liệt của 10 nữ thanh niên xung phong - 10 đóa hoa trinh liệt vào ngày 24/7/1968 đã viết thêm một câu chuyện huyền thoại bất tử của dân tộc ta.