Tiếng Việt | English

Dấu ấn đồng chí Chín Cần

Tham gia cách mạng vào tháng 02/1945, đồng chí Nguyễn Văn Chính (bí danh Chín Cần) có nhiều đóng góp cho cách mạng.