Tiếng Việt | English

Không khí sôi nổi trước ngày Lễ hội Làm Chay

Lễ hội Làm Chay còn được xem là ngày đoàn viên của cả cộng đồng nơi đây, được tổ chức vào ngày 15 - 16 tháng Giêng Âm lịch hàng năm.