Năng động tác nghiệp

Do đặc thù công việc, phóng viên không thể bó hẹp tại văn phòng. Theo đó, trang phục của họ cũng phong phú để có thể linh hoạt, năng động tác nghiệp nhưng phải bảo đảm tính lịch sự.