Tiếng Việt | English

Trạm dừng

Nước đã lên ngập cả mắt cá chân. Mấy miếng ván mục cũng trôi lềnh bềnh trước nhà. Con chó phèn nằm cạnh tủ thờ cũng giật mình mỗi khi có sấm chớp.