Tiếng Việt | English

Giã từ tết sông

Vậy rồi, chúng tôi đi mải miết… Mà đi đâu má cũng dắt tôi theo cùng. Má đâu có bỏ tôi lại! Tôi thương đôi mắt hằn in những vết chân chim và mái tóc theo tháng năm đã bết lại.