Tiếng Việt | English

Mật ngữ đồng bằng

Cắm nụ đồng bằng trên sông nước đầy vơi/ Dòng nước đỏ chia buồn vui bao ngả/ Tôi đứng trên chiếc tắc ráng nhìn nỗi buồn mắc cạn/ Bến bờ này xa mãi bến bờ kia.