Tiếng Việt | English

Sang thu

Dường như trời đã sang thu Lá vàng rơi rụng thẫn thơ bên đường