Tiếng Việt | English

Cần Đước: Phát huy giá trị văn hóa trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội

UBND huyện Cần Đước, tỉnh Long An cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức Tọa đàm khoa học “Phát huy giá trị văn hóa trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của huyện"