Tiếng Việt | English

18/10/2018 - 10:13

Kỷ niệm 88 năm Ngày Truyền thống Văn phòng Cấp ủy (18/10/1930 - 18/10/2018):

Văn phòng Tỉnh ủy: Nêu cao tinh thần “Trung thành - Tận tụy - Đoàn kết - Sáng tạo”

Trải qua 88 năm hoạt động và trưởng thành, các thế hệ cán bộ Văn phòng (VP) Tỉnh ủy Long An luôn tỏ rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng, không ngừng học tập, rèn luyện, phấn đấu, tham mưu và phục vụ đắc lực cho sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy.

Tự hào truyền thống vẻ vang

Ngày 03/02/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Từ ngày 14 đến ngày 31/10/1930, Hội nghị Trung ương lần thứ nhất họp, thông qua Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, cử Ban Chấp hành Trung ương chính thức và lập ra các bộ phận chuyên môn tham mưu, giúp việc cho Trung ương Đảng. Đây là hội nghị có ý nghĩa lịch sử, khai sinh ra bộ máy giúp việc của Đảng, trong đó có VP cấp ủy các cấp.

Trong những ngày đầu thành lập Đảng và những năm hoạt động bí mật, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo của Đảng vừa là người lãnh đạo, vừa trực tiếp đảm nhiệm nhiều công việc thuộc chức năng VP như tổ chức cuộc họp, tổ chức các tuyến liên lạc, soạn thảo, in, phát tài liệu. Người thường xuyên quan tâm, cho nhiều ý kiến cụ thể về lề lối làm việc, chức năng, nhiệm vụ của VP. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Công tác VP có tầm quan trọng đặc biệt, giúp cho cán bộ lãnh đạo nắm được tình hình, cán bộ VP nắm tình hình sai thì lãnh đạo sẽ giải quyết công việc không đúng...”.

Cán bộ Văn phòng Tỉnh ủy các thời kỳ về dự họp mặt kỷ niệm Ngày truyền thống văn phòng cấp ủy

Cán bộ Văn phòng Tỉnh ủy các thời kỳ về dự họp mặt kỷ niệm Ngày truyền thống văn phòng cấp ủy

Cùng với sự phát triển chung của VP cấp ủy, trải qua 88 năm, VP Tỉnh ủy không ngừng lớn mạnh và phát triển. Trong 15 năm tiến hành cuộc cách mạng giải phóng dân tộc (1930-1945), với điều kiện hoạt động bí mật và hết sức khó khăn, nhưng bộ phận đảm nhận công tác phục vụ Tỉnh ủy Chợ Lớn và Tỉnh ủy Tân An đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, là cầu nối hữu hiệu giữa Tỉnh ủy với các địa phương, bảo đảm tính kịp thời, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo và sự an toàn của Tỉnh ủy.

Bước sang giai đoạn 1945-1954, VP Tỉnh ủy chính thức được hình thành ở cả 2 Đảng bộ Chợ Lớn và Tân An. Công việc thường xuyên của VP là văn thư, thông tin liên lạc, bảo vệ và bảo đảm hậu cần cho lãnh đạo, tổ chức và phục vụ các hội nghị Tỉnh ủy,... Cán bộ, nhân viên VP còn tham gia xây dựng và chiến đấu bảo vệ căn cứ, tăng gia sản xuất. Bên cạnh chức năng, nhiệm vụ chủ yếu là phục vụ, VP từng bước thực hiện nhiệm vụ tham mưu.

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, hoạt động của VP cấp ủy tập trung vào các nhiệm vụ chính là bảo đảm an toàn, hậu cần, tài liệu và thông tin liên lạc cho Tỉnh ủy làm việc. Ngoài ra, cán bộ, nhân viên VP Tỉnh ủy còn tham gia lao động, sản xuất và chiến đấu, xây dựng nơi làm việc và trú ẩn, xây dựng căn cứ, làm công tác dân vận,... Đây là thời kỳ gian truân, ác liệt nhất với rất nhiều hy sinh, tổn thất, nhưng cũng chính là thời kỳ VP lập được những thành tích và chiến công oanh liệt nhất. Nhiều cán bộ, nhân viên VP trở thành những tấm gương, điển hình tiêu biểu trong chiến đấu và trong công tác của toàn Đảng bộ.

Sau ngày miền Nam giải phóng, VP phục vụ cho Đảng bộ 2 tỉnh Long An và Kiến Tường bắt tay ngay vào triển khai thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự xã hội, ổn định đời sống nhân dân. Năm 1976, 2 tỉnh Long An và Kiến Tường sáp nhập thành tỉnh Long An. Trước yêu cầu thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, xây dựng đất nước theo con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đòi hỏi bộ máy VP không ngừng vươn lên cả về trình độ chính trị lẫn năng lực chuyên môn để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của đất nước, của nhân dân. Phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, VP phấn đấu trở thành một trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, là cầu nối giữa Tỉnh ủy với các cấp Đảng cơ sở, các ban, ngành, đoàn thể và các tổ chức trong hệ thống chính trị.

Không ngừng đổi mới, sáng tạo

Trong giai đoạn hiện nay, khi đất nước bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu, rộng, công tác tham mưu và phục vụ cấp ủy của VP Tỉnh ủy thường xuyên có sự đổi mới hơn, tạo được sự đồng tình ủng hộ của cán bộ, đảng viên và đông đảo quần chúng nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH hàng năm của tỉnh nhà. Đặc biệt, năm 2015, VP Tỉnh ủy được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất. Đây là vinh dự, nguồn động viên to lớn để các thế hệ cán bộ, công chức VP Tỉnh ủy tiếp tục phấn đấu, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Điều đó được chứng minh cụ thể bằng tinh thần khẩn trương, trách nhiệm trong việc phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020). Ngay sau đó, VP Tỉnh ủy tập trung tham mưu chuyên sâu trên các lĩnh vực KT-XH, nội chính, đối ngoại, xây dựng Đảng để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống. Nổi bật là tham mưu xác định rõ lộ trình, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, bảo đảm tính khả thi, tập trung vào 2 chương trình đột phá và 3 công trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X.

Văn phòng Tỉnh ủy họp mặt biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018

Năm 2018, VP Tỉnh ủy cùng các ban xây dựng Đảng tham mưu và phục vụ đắc lực cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7 và lãnh đạo việc sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Ðảng bộ các cấp, nhất là tham mưu tổ chức thành công Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 13 sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ X; chú trọng tham mưu cải tiến, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hội nghị của cấp ủy, đẩy mạnh thực hiện việc chất vấn trong các hội nghị Tỉnh ủy; bố trí thời gian để Thường trực Tỉnh ủy tăng cường công tác đi cơ sở kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở các địa phương, đơn vị, kịp thời chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận và tham mưu cấp ủy chỉ đạo, chuyển đến các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo của cán bộ và nhân dân. Công tác tài chính Đảng, văn thư - lưu trữ, công nghệ thông tin được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả, theo đúng quy định. Công tác quản trị, phục vụ có sự đổi mới, cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư, đáp ứng yêu cầu của cấp ủy, cơ quan, từng bước hiện đại hóa điều kiện làm việc.

Song song đó, VP Tỉnh ủy tiến hành tốt việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, tạo sự thông suốt trong thực hiện nhiệm vụ gắn với việc đổi mới lề lối làm việc, xây dựng môi trường văn hóa, văn minh công sở. Thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU, ngày 29-12-2017 của Tỉnh ủy về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Long An theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), VP Tỉnh ủy đã tham mưu xây dựng Kế hoạch về “Mô hình VP Tỉnh ủy phục vụ chung các ban Đảng Tỉnh ủy”. Theo đó, nhiệm vụ kế toán, thủ quỹ, lưu trữ, lái xe của các ban Đảng Tỉnh ủy sẽ chuyển về VP Tỉnh ủy phục vụ chung; rà soát, điều chuyển một số biên chế của các ban Đảng Tỉnh ủy về VP Tỉnh ủy.

Những năm qua, lãnh đạo VP Tỉnh ủy phối hợp Đảng ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; kịp thời quán triệt thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy cho cán bộ, công chức cơ quan. Chỉ đạo từng tập thể, cá nhân xây dựng kế hoạch và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Công tác thi đua, khen thưởng, đào tạo, bồi dưỡng được quan tâm thực hiện tốt. Các hoạt động của Công đoàn, Đoàn Thanh niên ngày càng đi vào nề nếp, hiệu quả thiết thực hơn; quan tâm thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức,... Qua đó, đội ngũ cán bộ VP Tỉnh ủy hầu hết có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống giản dị, gần gũi, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất nội bộ; tự học hỏi, trưởng thành từ thực tiễn công việc, tận tụy, có tinh thần trách nhiệm cao, đảm đương được công việc được giao.

Tiếp bước vươn lên

Giai đoạn nửa cuối nhiệm kỳ 2015-2020 có ý nghĩa rất quan trọng, hoạt động của VP Tỉnh ủy diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong tỉnh nỗ lực, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Xác định được nhiệm vụ đặt ra là rất lớn, thời gian tới, tập thể VP Tỉnh ủy tiếp tục tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu và phục vụ, thực hiện chuẩn hóa, từng bước hiện đại hóa công tác VP cấp ủy, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch về “Mô hình VP Tỉnh ủy phục vụ chung các ban Đảng Tỉnh ủy” theo hướng đúng nguyên tắc, quy trình, chặt chẽ, dân chủ, khách quan, bảo đảm tiêu chuẩn, trình độ, năng lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Tự hào về lịch sử vẻ vang của 88 năm xây dựng và trưởng thành, trân trọng và biết ơn các thế hệ tiền bối đã gây dựng nên bộ máy làm công tác VP cấp ủy, đội ngũ cán bộ, công chức, nhân viên VP Tỉnh ủy tiếp tục phát huy truyền thống, tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc thực hiện khẩu hiệu hành động của cơ quan: “Trung thành - Tận tụy - Đoàn kết - Sáng tạo”. Đồng thời, ra sức phấn đấu học tập, rèn luyện, nỗ lực công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X./.

Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Long An - Nguyễn Hồng Mai

Chia sẻ bài viết