Tiếng Việt | English

07/01/2018 - 15:39

Vĩnh Hưng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2017

Là huyện biên giới, nằm trong vùng Đồng Tháp Mười của tỉnh Long An, Vĩnh Hưng có đường biên giới dài 45,62km. Huyện có 9 xã, 1 thị trấn, dân cư sống không tập trung. Đảng bộ huyện Vĩnh Hưng có 26 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc (18 đảng bộ, 8 chi bộ cơ sở), với tổng số 1.732 đảng viên và 18 ủy ban Kiểm tra (UBKT) cấp cơ sở.

Chuyển biến tích cực qua công tác kiểm tra

Năm 2017, các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở có những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động về công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật Đảng; tập trung lãnh, chỉ đạo, ban hành chương trình, kế hoạch và thực hiện ngày càng chất lượng, hiệu quả; khắc phục dần tình trạng cấp ủy khoán trắng cho UBKT thực hiện. Quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan UBKT các cấp, tăng cường đội ngũ cán bộ và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ kiểm tra chuyên trách.

UBKT các cấp chủ động phối hợp các cơ quan liên quan, giúp cấp ủy lãnh, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác KTGS đạt chất lượng, hiệu quả. Qua công tác KTGS, kịp thời phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong lãnh đạo, quản lý, những quy định, chính sách không còn phù hợp; đề xuất, kiến nghị với các cấp thẩm quyền kịp thời bổ sung, sửa đổi hoặc ban hành các quy định mới phù hợp thực tiễn. Kết quả thực hiện KTGS góp phần nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật của tổ chức Đảng và đảng viên, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; kịp thời xử lý nghiêm đối với những cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng.

Nhìn chung, nhiệm vụ công tác KTGS ở địa phương có nhiều đổi mới về phương pháp, cách làm nên cơ bản hoàn thành sớm so với kế hoạch năm 2017. Tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện tốt công tác KTGS theo Điều 30 của Điều lệ Đảng. Ban Thường vụ Huyện ủy quyết định thành lập 5 đoàn kiểm tra, 1 đoàn giám sát (có 3 chuyên đề đột xuất). Đối tượng KTGS là 19 tổ chức Đảng và 23 đảng viên là người đứng đầu cấp ủy, chi bộ cơ sở.

Thực hiện nhiệm vụ theo Điều 32 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Thường vụ Huyện ủy chủ trì và lãnh đạo UBKT Huyện ủy tiến hành kiểm tra 3 tổ chức Đảng (có 1 tổ chức trực thuộc) và 3 đảng viên (có 1 cấp ủy viên cùng cấp) khi có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra cho thấy, các tổ chức Đảng và đảng viên có hạn chế, khuyết điểm, vi phạm cần phải kiểm điểm khắc phục và xử lý. UBKT Huyện ủy còn kiểm tra về thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí đối với 6 tổ chức Đảng và văn phòng cấp ủy cùng cấp. Kiểm tra 7 tổ chức Đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Giám sát để kịp thời ngăn ngừa tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm

Công tác giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề luôn được quan tâm thực hiện. UBKT Huyện ủy giám sát 4 chuyên đề đối với 16 tổ chức Đảng và 16 đảng viên là người đứng đầu tổ chức Đảng được giám sát. Giám sát thường xuyên 16 tổ chức Đảng và 15 đảng viên là cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ thuộc diện Huyện ủy quản lý. Qua giám sát, phát hiện tổ chức Đảng, đảng viên có khuyết điểm, kịp thời nhắc nhở, yêu cầu thời gian tới nghiêm túc sửa chữa, khắc phục (bên cạnh đó, còn “vỗ vai, nhắc nhở” hàng chục trường hợp khác); qua đó, góp phần phòng ngừa hiệu quả tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm.

Qua giám sát việc lãnh đạo và tổ chức thực hiện Quyết định số 54/2012/QĐ-UBND, ngày 05/12/2012 của UBND tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển nuôi thủy sản trên địa bàn các huyện vùng Đồng Tháp Mười của tỉnh Long An, UBKT Huyện ủy kịp thời phát hiện, góp ý, uốn nắn, chấn chỉnh và ngăn ngừa vi phạm đối với các tổ chức Đảng và cá nhân đảng viên được giám sát; đồng thời, đề nghị UBND huyện tiến hành kiểm tra thực tế và hủy bỏ 72 hồ sơ đề nghị hỗ trợ nhưng không đủ điều kiện với tổng số tiền đề nghị hỗ trợ hơn 3,2 tỉ đồng.

Những kết quả trên cho thấy, cấp ủy Đảng và UBKT từ huyện đến cơ sở có sự chủ động, quan tâm đúng mức đến công tác giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề, qua đó ngăn chặn những sai phạm của tổ chức Đảng và đảng viên, góp phần làm giảm tỷ lệ đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật. Qua kết quả phúc tra cuối năm, UBKT Huyện ủy Vĩnh Hưng được UBKT Tỉnh ủy khen thưởng với thành tích “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ KTGS năm 2017”.

Với những kết quả và quyết tâm khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém trong công tác KTGS thời gian qua, đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp trong toàn Đảng bộ huyện tiếp tục ra sức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, đổi mới phương pháp công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KTGS, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng quy định, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện./.

Lê Tài

Chia sẻ bài viết