Tiếng Việt | English

13/08/2019 - 19:35

Vĩnh Hưng: Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới

Chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM) tiếp tục được cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An triển khai thực hiện tích cực, chủ động, thực sự trở thành phong trào thi đua sôi nổi của các cấp, các ngành. Từ đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân về chương trình có sự chuyển biến rõ rệt, tích cực tham gia đóng góp xây dựng.

Huy động vốn đầu tư kết cấu hạ tầng

Tuy còn nhiều khó khăn nhưng ngân sách nhà nước các cấp vẫn tập trung đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn. Đặc biệt, các địa phương trên địa bàn huyện có sự huy động khá tốt nguồn lực của nhân dân tham gia XDNTM, thông qua việc vận động nhân dân đóng góp tiền mặt, ngày công, hiến đất để góp phần cùng ngân sách nhà nước thực hiện hiệu quả các nội dung chương trình.

Tập trung thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Tập trung thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Từ năm 2011 đến nay, huyện huy động gần 2.400 tỉ đồng (vốn ngân sách hơn 1.800 tỉ đồng, vốn tín dụng hơn 110 tỉ đồng, vốn đầu tư của doanh nghiệp hơn 90 tỉ đồng, vốn đóng góp của người dân hơn 360 tỉ đồng), đầu tư kết cấu hạ tầng KT-XH (đường giao thông, y tế, giáo dục, thủy lợi,...), đào tạo nghề cho lao động nông thôn, vệ sinh môi trường, hỗ trợ phát triển sản xuất,...

Đến nay, huyện có 2 xã đạt 19 tiêu chí (TC) NTM (Khánh Hưng, Vĩnh Bình), 1 xã đạt 16 TC (Thái Bình Trung), 2 xã đạt 14 TC (Tuyên Bình, Vĩnh Trị), 2 xã đạt 13 TC (Thái Trị, Vĩnh Thuận), 1 xã đạt 12 TC (Hưng Điền A) và xã Tuyên Bình Tây đạt 11 TC (tăng 10 TC/xã so với cuối năm 2010).

Toàn huyện có đường xã được nhựa hóa hoặc bêtông hóa, bảo đảm ôtô đi lại thuận tiện quanh năm đạt 79,5% (137,1/172,5km); đường trục ấp, liên ấp được cứng hóa đạt 79,3% (191,45/241,35km); đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa đạt 86,5% (35,2/40,7km); đường trục chính nội đồng bảo đảm vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm đạt 47,9% (74,2/154,96km). Toàn huyện có 2/9 xã đạt TC giao thông (Khánh Hưng, Vĩnh Bình).Phấn đấu đến cuối năm 2019 có thêm 2 xã (Thái Bình Trung, Vĩnh Trị) đạt TC giao thông.

Hệ thống trường lớp được duy tu, sửa chữa thường xuyên nhằm đáp ứng nhu cầu dạy và học, có 3/9 xã đạt chuẩn về TC trường học, 6/9 xã đạt TC cơ sở vật chất văn hóa, 5/9 xã đạt TC y tế; 98,8% hộ sử dụng điện, người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 80,49%, hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 97,94%, sử dụng nước sạch 69,8%,... Ông Nguyễn Văn Tâm, ngụ xã Thái Bình Trung, phấn khởi: “Qua vận động của địa phương, chúng tôi thấy được lợi ích của chương trình XDNTM nên đồng tình hưởng ứng. Các công trình phục vụ dân sinh được đầu tư, nhất là hệ thống kênh, mương nội đồng được xây dựng, nạo vét, tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận tiện, sản xuất hiệu quả”.

Trường lớp được đầu tư khang trang

Trường lớp được đầu tư khang trang

Ngoài ra, các ngành, nghề nông thôn có bước phát triển, góp phần nâng cao đời sống, giảm nghèo cho một bộ phận gia đình nông thôn. Công tác dạy nghề, tạo việc làm cho lao động nông thôn tiếp tục được quan tâm thực hiện. Qua gần 10 năm, huyện hỗ trợ giải quyết việc làm cho 6.495 lao động; đến nay, khu vực nông thôn của huyện còn 346 hộ nghèo, chiếm 3,07%; toàn huyện có 9/9 xã duy trì đạt TC thu nhập, bình quân đầu người khu vực nông thôn của huyện đạt 45 triệu đồng/năm. 

Phấn đấu đến năm 2020 đạt thêm 3 xã nông thôn mới

Bên cạnh những kết quả đã đạt trong quá trình XDNTM, thời gian qua, huyện cũng còn một số khó khăn, hạn chế: Kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp ở nhiều nơi chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là hệ thống giao thông, thủy lợi và điện phục vụ sản xuất. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã chưa cao.An ninh, trật tự, an toàn xã hội ở nông thôn có nơi, có lúc chưa bảo đảm, một số tệ nạn xã hội chưa được ngăn chặn triệt để. Việc huy động nguồn lực để thực hiện chương trình chưa ngang tầm với nhiệm vụ. Trong đó, mức huy động sự đóng góp của người dân còn thấp, vốn đầu tư của doanh nghiệp chưa nhiều,...

Phấn đấu đến năm 2020 có thêm 3 xã nông thôn mới

Phấn đấu đến năm 2020 có thêm 3 xã nông thôn mới

Với mục tiêu XDNTM nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; có kết cấu hạ tầng KT-XH phù hợp; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị; quốc phòng - an ninh, trật tự được giữ vững,... huyện Vĩnh Hưng phấn đấu đến cuối năm 2020 đạt thêm 3 xã NTM (Thái Bình Trung, Vĩnh Trị, Vĩnh Thuận), các xã còn lại đạt bình quân 17 TC.

Để thực hiện mục tiêu này, huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cả hệ thống chính trị và nhân dân về XDNTM.Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu XDNTM được giao. Tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua Vĩnh Hưng chung sức XDNTM và cuộc vận động Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh,...

Huyện tập trung đầu tư phát triển các kết cấu hạ tầng thiết yếu ở khu vực nông thôn: Giao thông, điện, trường học, trạm y tế, công trình cấp nước sinh hoạt, cơ sở vật chất nhà văn hóa. Tập trung thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với phát triển ngành nghề, thu hút đầu tư của doanh nghiệp và phát triển sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ trên địa bàn nông thôn. Đẩy mạnh thực hiện liên kết giữa doanh nghiệp với hợp tác xã, tổ hợp tác từ khâu cung ứng vật tư đầu vào cho sản xuất đến tiêu thụ nông sản.Tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội và cân đối đủ nguồn lực, bảo đảm thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ đề ra,.../.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết