Tiếng Việt | English

06/07/2020 - 09:54

Xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Long An là tỉnh thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời thuộc Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; nối liền giữa miền Đông và miền Tây Nam bộ, là cửa ngõ kết nối giữa TP.HCM với các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long, có cảng biển ra cửa sông Soài Rạp, cách biển Đông 15km, có đường biên giới trên đất liền dài khoảng 133km tiếp giáp 2 tỉnh Svay Rieng và Prey Veng, Vương quốc Campuchia. Với vai trò, vị trí quan trọng về kinh tế, quốc phòng, an ninh, những năm qua, với sự đoàn kết, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức của toàn Đảng bộ, toàn quân, toàn dân Long An phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, quản lý, điều hành của chính quyền, chức năng tham mưu, tổ chức thực hiện của Ban Chỉ đạo khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh, cơ quan quân sự, công an, biên phòng, các ngành, các cấp trong thực hiện KVPT có nhiều chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh

Tiềm lực chính trị - tinh thần trong KVPT từng bước được tăng cường, hệ thống chính trị cơ sở được tập trung xây dựng, ngày càng vững mạnh; KVPT tỉnh, huyện, thị xã, thành phố phát huy tốt vai trò trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo thế, lực và môi trường thuận lợi cho sự phát triển của địa phương. Thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và “thế trận lòng dân” trên các địa bàn được củng cố, ngày càng vững chắc. Công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quân sự, quốc phòng, an ninh được quan tâm thực hiện với nhiều hình thức phong phú, tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng, hoạt động KVPT.

Cùng với đó, lực lượng vũ trang Long An không ngừng được xây dựng, củng cố theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”; trình độ, năng lực sẵn sàng chiến đấu từng bước được nâng lên; điểm nổi bật là trong xây dựng lực lượng thường trực ưu tiên bảo đảm quân số cho các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, các đơn vị làm nhiệm vụ tuyến biên giới, nhiệm vụ A2, cơ động phòng, chống lụt bão, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, kịp thời xử lý các tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ. Lực lượng dân quân tự vệ tổ chức theo phương châm “vững mạnh, rộng khắp”, đạt 1,7% so với dân số; chú trọng xây dựng lực lượng dân quân ở 26 xã biên giới, ven cửa sông ra biển; xây dựng lực lượng dự bị động viên đủ 43/43 đầu mối đơn vị. Các công trình phòng thủ từng bước được xây dựng; trong đó 15/15 địa phương trong tỉnh đã phê duyệt Đề án căn cứ Hậu cần - Kỹ thuật; trong đó, 3 địa phương tiến hành xây dựng các công trình nhân cốt của căn cứ chiến đấu, gồm huyện Cần Giuộc, Bến Lức, Đức Hòa. Việc quy hoạch, xây dựng các khu, cụm công nghiệp đều được rà soát, thẩm định chặt chẽ những vấn đề liên quan đến quốc phòng, an ninh, xây dựng KVPT; đồng thời, quá trình quy hoạch, xây dựng các công trình có tính lưỡng dụng (hệ thống đường giao thông, tuyến dân cư vượt lũ, bệnh xá quân dân y, dự án trồng rừng,...) được quan tâm, vừa thúc đẩy phát triển KT-XH, phục vụ dân sinh, vừa đảm bảo nhiệm vụ quốc phòng, an ninh khi có tình huống xảy ra, góp phần tạo sự liên hoàn trong thế phòng thủ chung của tỉnh. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hàng năm luôn đạt 100% chỉ tiêu, chất lượng được nâng lên; hoạt động diễn tập KVPT ngày càng đi vào chiều sâu, vững chắc, sát với yêu cầu, nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị.

Thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung, xây dựng KVPT tỉnh nói riêng bên cạnh những thuận lợi cơ bản, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, quân đội; tình hình trên các tuyến biên giới vẫn tiềm ẩn những nguy cơ bất ổn, khó lường,… tác động không nhỏ đến quá trình xây dựng KVPT nói riêng và phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh nói chung.

Để góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xây dựng KVPT trong tình hình mới, các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang tỉnh cần quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Trước hết, tiếp tục tập trung tuyên truyền, tổ chức thực hiện nghiêm túc, nhất quán các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết, chỉ thị, đề án của Trung ương, của tỉnh về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, xây dựng và hoạt động KVPT; trọng tâm là Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 25-10-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Kết luận số 64-KL/TW, ngày 30-10-2019 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành KVPT vững chắc trong tình hình mới; Nghị định số 21/2019/NĐ-CP, ngày 22-02-2019 của Chính phủ về KVPT; Kết luận số 57-KL/TW, ngày 16-9-2019 của Bộ Chính trị về việc kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh,... Qua đó, tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động của các cấp, các ngành, đội ngũ cán bộ chủ chốt và toàn dân trong việc phát huy sức mạnh tổng hợp đối với nhiệm vụ xây dựng KVPT, góp phần tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, chủ động chuẩn bị sẵn sàng đánh bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc địa phương và sẵn sàng thực hiện biện pháp chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng khi tình huống xảy ra. Bên cạnh đó, các cơ quan quân sự phải phát huy hơn nữa vai trò tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và quản lý nhà nước về quốc phòng. Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác phối hợp giữa 3 lực lượng công an - quân sự - biên phòng trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng KVPT, bảo vệ an ninh quốc gia và đấu tranh phòng, chống tội phạm theo Nghị định số 03/2019/NĐ-CP, ngày 05-9-2019 của Chính phủ.

Thứ hai, tiếp tục củng cố, kiện toàn, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị các cấp, nhất là cấp cơ sở. Cán bộ, đảng viên phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, có lối sống trong sạch, lành mạnh, gương mẫu trong mọi hoạt động; có giải pháp tích cực trong phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhất là xây dựng ý thức quốc phòng toàn dân tham gia xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng KVPT, xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân và xây dựng tiềm lực quân sự, quốc phòng của tỉnh vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thứ ba, trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng KVPT tỉnh phải có sự nhất quán, huy động sức mạnh tổng hợp, do toàn dân tham gia, các lực lượng vũ trang địa phương làm nòng cốt; đảm bảo cả về tiềm lực, lực lượng, thế trận trên các mặt chính trị, tư tưởng, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Trong đó, phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, xây dựng, củng cố quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên; lấy xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, xây dựng xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện làm nền tảng, gắn bó chặt chẽ, liên hoàn với các thành phần thế trận của KVPT cấp huyện và tỉnh. Trong đó, phải thực hiện tốt việc kết hợp phát triển kinh tế với công nghiệp quốc phòng, xây dựng KVPT ngay từ khâu quy hoạch, kế hoạch, trong từng dự án, từng công trình xây dựng. Chú trọng huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong thực hiện Đề án xây dựng Điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới; tiếp tục thực hiện chủ trương chăm sóc, trồng tre gai bên trong đường tuần tra biên giới; quan tâm đầu tư ngân sách xây dựng sở chỉ huy, các công trình trong KVPT then chốt, công trình nhân cốt của căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu cần - kỹ thuật, các xã trọng điểm, biên giới bảo đảm chất lượng, hiệu quả, bí mật, an toàn, vững chắc, lâu dài.

Thứ tư, tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng, an ninh, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng. Có hình thức phù hợp để tuyên truyền, phổ cập những vấn đề cơ bản về KVPT để các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân ý thức được trách nhiệm xây dựng KVPT là hoạt động bảo vệ Tổ quốc khi chưa có chiến tranh xảy ra; đồng thời, chuẩn bị các điều kiện để có thể đánh thắng khi có chiến tranh, khắc phục tư tưởng chủ quan, mất cảnh giác. Thực hiện tốt phương châm “3 chủ động”, “4 tại chỗ”; công tác tuyển quân, tuyển sinh hàng năm; diễn tập KVPT theo chỉ đạo của Quân khu 7 bảo đảm thiết thực, hiệu quả, an toàn và tiết kiệm; qua đó, kịp thời rà soát, điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và phương án tác chiến phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp trên sẽ tạo nền tảng vững chắc để Đảng bộ, quân và dân Long An tiếp tục xây dựng KVPT tỉnh ngày càng vững mạnh, tạo sức mạnh tổng hợp bảo vệ vững chắc, toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc trong tình hình mới.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh - Phạm Văn Rạnh

Chia sẻ bài viết