Tiếng Việt | English

04/06/2020 - 09:16

Xây dựng nông thôn mới - Trách nhiệm của toàn xã hội

Xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, đòi hỏi sự cộng đồng trách nhiệm của toàn xã hội, trong đó người dân là chủ thể.

Xây dựng nông thôn mới (XDNTM) là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, đòi hỏi sự cộng đồng trách nhiệm của toàn xã hội, trong đó người dân là chủ thể. XDNTM, ngoài việc đẩy mạnh tuyên truyền, công khai, minh bạch các khoản đóng góp, để người dân cùng tham gia xây dựng và giám sát các công trình tại địa phương, các đoàn thể còn tích cực vận động hội viên tham gia, đảng viên phải gương mẫu đi đầu thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, tạo được sự tin tưởng của nhân dân; huy động sức mạnh tổng hợp thực hiện các tiêu chí NTM, trong đó tập trung vào những tiêu chí khó để cùng tháo gỡ, thực hiện.

Để Chương trình mục tiêu Quốc gia về XDNTM đạt kết quả tốt, mỗi cán bộ, đảng viên phải hiểu rõ chủ trương và tuyên truyền, vận động gia đình, người dân cùng tham gia, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn, từng bước đưa KT-XH địa phương phát triển. Muốn thực hiện được điều đó phải làm cho dân thấy, dân tin và để người dân hiểu rằng, XDNTM là sự nghiệp của toàn dân và là trách nhiệm, quyền lợi của mỗi người dân nông thôn. Người dân phải là chủ thể, Nhà nước chỉ đóng vai trò hỗ trợ.

Châu Thành vừa được công nhận là huyện NTM đầu tiên của tỉnh. Đây không chỉ là niềm tự hào của người dân Châu Thành mà còn là động lực để các địa phương khác phấn đ