Tiếng Việt | English

06/07/2018 - 15:20

Xây dựng ý thức vì nhân dân phục vụ trong đoàn viên, thanh niên

Chi đoàn cơ sở Phòng Tham mưu Công an tỉnh Long An tổ chức tọa đàm với chủ đề “Xây dựng ý thức vì nhân dân phục vụ trong đoàn viên, thanh niên”.

Đoàn viên, thanh niên tham gia tọa đàm

Nhằm tạo chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động, khẳng định vai trò xung kích, tính tiên phong của cán bộ, đoàn viên Công an tỉnh trong việc rèn luyện, xây dựng phong cách bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ trong giai đoạn hiện nay, Chi đoàn cơ sở Phòng Tham mưu Công an tỉnh Long An tổ chức tọa đàm với chủ đề “Xây dựng ý thức vì nhân dân phục vụ trong đoàn viên, thanh niên (ĐVTN)”.

Tại cuộc tọa đàm, ĐVTN Chi đoàn cơ sở Phòng Tham mưu Công an tỉnh tập trung thảo luận những nội dung trong cuộc vận động Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ và liên hệ bản thân; những biện pháp, mô hình, cách làm hay trong thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và nâng cao ý thức vì nhân dân phục vụ trong ĐVTN,...

Qua đây, góp phần rèn luyện ĐVTN Chi đoàn Phòng Tham mưu Công an tỉnh ý thức tích cực phấn đấu thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, xây dựng hình ảnh người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ./.

Yến Trinh

Chia sẻ bài viết