Tiếng Việt | English

08/11/2019 - 08:17

Xem thượng tôn pháp luật là nếp sống văn hóa

Pháp luật có vai trò hết sức quan trọng, là công cụ hiệu quả điều chỉnh các mối quan hệ xã hội và đời sống cộng đồng, góp phần ổn định an ninh chính trị, phát triển KT-XH, giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội của đất nước. Do vậy, Đảng, Nhà nước ta hết sức chú trọng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL). Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam” (09/11) được tổ chức hàng năm là một hình thức sáng tạo, hiệu quả, phù hợp, thiết thực trong công tác PBGDPL.

Thời gian qua, Ngày Pháp luật Việt Nam (PLVN) đã được các cấp ủy Đảng, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị hưởng ứng tích cực, được tổ chức ngày càng nề nếp, thiết thực và hiệu quả với nhiều mô hình, cách làm sáng tạo. Ngày PLVN đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, trở thành một sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, ngày hội của toàn dân, đóng góp tích cực vào việc nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật của toàn xã hội. Hoạt động hưởng ứng Ngày PLVN ngày càng gần gũi và cần thiết đối với cộng đồng, công dân, đơn vị.

Ngày PLVN được tổ chức cùng vào thời điểm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), các địa phương có thể linh động lồng ghép nội dung xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh với tuyên truyền, PBGDPL. Bởi hai sự kiện này đều lấy địa bàn dân cư làm trọng điểm, quần chúng nhân dân làm đối tượng, cùng hướng tới mục đích phát triển, nâng cao đời sống nhân dân.

Trong đợt cao điểm tổ chức Ngày PLVN 2019, gắn với thực tiễn tình hình, các địa phương, cơ quan, đơn vị tập trung quán triệt, phổ biến nội dung chính sách, quy định pháp luật mới, nhất là nội dung các luật được Quốc hội thông qua năm 2019, các nghị quyết, quyết định quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh; phổ biến, tuyên truyền các lĩnh vực pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, doanh nghiệp, lao động; đất đai, bảo vệ môi trường, an ninh, an toàn trường học; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; bảo đảm các quyền về nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân về khiếu nại, tố cáo; phòng, chống xâm hại phụ nữ và trẻ em, bạo lực học đường, bạo lực gia đình, các tệ nạn xã hội, ma túy, cháy, nổ, tội phạm; bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm và các vấn đề khác của xã hội được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội.

Tiếp tục phổ biến, thông tin về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; chính sách pháp luật đối với người có công, bảo trợ xã hội, bảo đảm an sinh xã hội; chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội,... góp phần xây dựng Chính phủ “kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”.

Vào dịp này, tiếp tục tăng cường giáo dục ý thức chấp hành pháp luật; tuyên truyền gương người tốt - việc tốt, điển hình tiên tiến trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật; củng cố, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác PBGDPL; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật, lệch chuẩn xã hội; nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật.

Hưởng ứng Ngày PLVN, mỗi công dân phải bằng những hành động cụ thể, thiết thực, chung tay góp phần đưa Hiến pháp, pháp luật vào cuộc sống; xem thượng tôn pháp luật là nếp sống văn hóa thường xuyên của mỗi người, mỗi cộng đồng xã hội./.

Tân An

Chia sẻ bài viết