Tiếng Việt | English

23/10/2015 - 05:33

​Đề xuất mở rộng đối tượng được miễn thuế đất nông nghiệp

Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ và đề xuất Chính phủ báo cáo Quốc hội ban hành Nghị quyết về việc mở rộng thêm diện miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm 2020.

 

Hầu hết các đối tượng sử dụng đất nông nghiệp đều được miễn thuế, chỉ còn một số ít đối tượng phải nộp sắc thuế này.

Cụ thể, theo Nghị quyết số 55/2010/QH12 của Quốc hội thì hầu hết các đối tượng sử dụng đất nông nghiệp đều được miễn thuế, chỉ còn một số ít đối tượng phải nộp sắc thuế này.

Do đó, để khuyến khích hơn nữa tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; khuyến khích phát triển kinh tế trang trại, Bộ Tài chính đề xuất Chính phủ trình Quốc hội bổ sung quy định từ ngày 1-1-2016 miễn thuế sử dụng đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp cho các hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sử dụng đất nông nghiệp sau đây:

Một là: Hộ gia đình, cá nhân nông dân trực tiếp được được Nhà nước giao đất để sản xuất nông nghiệp, bao gồm cả đất được thừa kế, cho tặng, nhận chuyển quyền sử dụng đất; Hộ gia đình, cá nhân là xã viên hợp tác xã sản xuất nông nghiệp đã nhận đất giao khoán ổn định của hợp tác xã, nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh để sản xuất nông nghiệp.

Hai là: Hộ gia đình, cá nhân là nông trường viên, lâm trường viên đã nhận đất giao khoán ổn định của nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh để sản xuất nông nghiệp.

Ba là: Hộ gia đình, cá nhân sản xuất nông nghiệp có quyền sử dụng đất nông nghiệp góp đất của mình để thành lập hợp tác xã sản xuất nông nghiệp theo quy định của Luật hợp tác xã.

Bốn là: Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với diện tích đất nông nghiệp mà Nhà nước giao cho đơn vị vũ trang nhân dân quản lý sử dụng.

Năm là: Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với diện tích đất nông nghiệp mà Nhà nước giao cho tổ chức đang trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp.

Theo đó, chỉ còn duy nhất đối tượng là tổ chức được Nhà nước giao đất nông nghiệp nhưng không trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp thì phải nộp 100% số thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Trong tờ trình gửi Chính phủ, Bộ Tài chính đánh giá việc bổ sung nội dung về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp nêu trên nếu được Quốc hội thông qua sẽ góp phần khuyến khích các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả sử dụng đất trong sản xuất nông nghiệp, từ đó giúp người nông dân cải thiện đời sống, có thêm vốn tái đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp.

Đồng thời góp phần thúc đẩy quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, trên cơ sở đó, góp phần nâng cao thu nhập và chất lượng sống cho người nông dân, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm, kinh tế hộ nông dân.

Theo Bộ Tài chính, chính sách miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp như hiện hành khiến số thu thuế sử dụng đất nông nghiệp hàng năm bình quân chỉ còn khoảng 60 tỷ đồng/năm.

Thực tế, tổng số thuế sử dụng đất nông nghiệp được miễn, giảm từ năm 2011 đến năm 2014 khoảng 6.917 tỷ đồng, trong đó năm 2011 là 1.441 tỷ đồng; năm 2012 là 1.370 tỷ đồng; năm 2013 là 1776 tỷ đồng; năm 2014 là 2.330 tỷ đồng./.

Lê Thanh/Tuổi Trẻ Online

Chia sẻ bài viết