Tiếng Việt | English

27/09/2020 - 09:50

9 tháng năm 2020, thanh, kiểm tra 13 cuộc lĩnh vực đất đai

9 tháng năm 2020, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An có 13 cuộc thanh tra, kiểm tra lĩnh vực đất đai (trong đó, theo kế hoạch 11 cuộc, kiểm tra đột xuất 2 cuộc) đối với 18 tổ chức. Số cá nhân, tổ chức có sai phạm: 2 cá nhân, 5 tổ chức. Số quyết định xử phạt vi phạm hành chính được ban hành: 7 quyết định (2 cá nhân, 5 tổ chức); tổng số tiền xử phạt: 615.500.000 đồng.

Lĩnh vực môi trường: Tổng số cuộc thanh tra, kiểm tra 8 cuộc (trong đó, theo kế hoạch 3 cuộc, kiểm tra đột xuất 5 cuộc). Số đối tượng được thanh tra, kiểm tra: 8 đối tượng (8 tổ chức). Số cá nhân, tổ chức có sai phạm: 26 tổ chức và 1 cá nhân. Số quyết định xử phạt vi phạm hành chính được ban hành: 27 quyết định (1 cá nhân, 26 tổ chức); tổng số tiền xử phạt: 4.031.611.000 đồng.

Lĩnh vực khoáng sản: Tổng số cuộc thanh tra, kiểm tra: 3 cuộc (kiểm tra độc lập). Số đối tượng được thanh tra, kiểm tra: 3 đối tượng (3 tổ chức). Số cá nhân, tổ chức có sai phạm: 8 tổ chức. Số quyết định xử phạt vi phạm hành chính được ban hành: 8 quyết định (8 tổ chức); tổng số tiền xử phạt 6.469.725.840 đồng.

Lĩnh vực tài nguyên nước và khí tượng - thủy văn: Tổng số cuộc thanh tra, kiểm tra: 3 cuộc (trong đó, theo kế hoạch 2 cuộc và đột xuất 1 cuộc). Số đối tượng được thanh tra, kiểm tra: 16 tổ chức và 2 cá nhân. Số cá nhân, tổ chức có sai phạm: 5 tổ chức và 1 cá nhân. Số quyết định xử phạt vi phạm hành chính được ban hành: 6 quyết định (1 cá nhân, 5 tổ chức); tổng số tiền xử phạt 69.000.000 đồng./.

Châu Sơn

Chia sẻ bài viết