Tiếng Việt | English

25/06/2022 - 07:15

Báo chí đồng hành cùng công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Đấu tranh phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, hệ thống chính trị. Trong đó, báo chí luôn đóng vai trò xung kích, công cụ sắc bén.

Trong công tác PCTN, tiêu cực, Tỉnh ủy, UBND tỉnh luôn chỉ đạo và quán triệt các sở, ngành, địa phương quan tâm thực hiện nghiêm túc với tinh thần "không có vùng cấm". Đồng hành với công tác PCTN, tiêu cực của tỉnh, vai trò của báo chí cũng rất quan trọng. Qua báo chí giúp người dân hiểu rõ các quan điểm, chủ trương, sự quyết tâm chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước; các biện pháp đấu tranh PCTN, tiêu cực, góp phần tạo sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân trong việc

ngăn chặn, phòng ngừa, đấu tranh với tham nhũng. Đặc biệt, báo chí còn tích cực phê phán hiện tượng tham nhũng; thông tin về những vụ, việc tham nhũng, góp phần tạo dư luận xã hội đúng đắn.

Theo Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy - Nguyễn Thành Vững, xác định rõ vai trò của báo chí trong PCTN, tiêu cực, những năm qua, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã ký Quy chế phối hợp với Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An mở các chuyên trang, chuyên mục về cải cách tư pháp, nội chính và trang PCTN, tiêu cực.

Qua báo chí, dư luận xã hội hiểu rõ, đồng thuận và đánh giá cao quyết tâm của Ðảng và Nhà nước trong công tác này. Cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh đã bám sát chỉ đạo, định hướng tuyên truyền theo chủ đề, chủ điểm từng tháng, tăng cường các bài viết, phóng sự về công tác PCTN, tiêu cực.

Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An phối hợp chặt chẽ các cơ quan liên quan để bảo đảm cập nhật nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả các thông tin về PCTN, tiêu cực; chú trọng xây dựng các chương trình, chuyên mục, tăng thời lượng phát sóng, phát hành tuyên truyền về PCTN, tiêu cực. Nội dung tuyên truyền khá phong phú về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCTN, tiêu cực; kết quả đã đạt trong công tác PCTN, tiêu cực; việc xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh nghiệm quốc tế. Các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh còn chủ động phối hợp đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, âm mưu, lợi dụng PCTN, tiêu cực để chống phá Đảng và Nhà nước ta./.

Vũ Quang

Chia sẻ bài viết