Tiếng Việt | English

20/06/2021 - 06:10

Kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2021):

Báo chí phải tiếp tục giữ vững vai trò tiên phong trong công tác tư tưởng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Báo chí có vai trò quan trọng, là tuyến đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Báo chí có vai trò quan trọng, là tuyến đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Những năm qua, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của tỉnh nhà đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi các âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động, đồng thời góp phần quan trọng trong việc phát triển KT-XH giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại,… không ngừng củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa.

Mặc dù thời gian qua cả nước và tỉnh nhà gặp nhiều khó khăn, thách thức lớn, trong đó có đại dịch Covid-19 nhưng chúng ta đã nỗ lực, quyết tâm đi lên và phát triển. Thành công đó có vai trò của công tác thông tin, tuyên truyền, trong đó, báo chí là lực lượng tiên phong.

Điểm nổi bật là các cơ quan báo chí tỉnh đã thông tin kịp thời, toàn diện, chuẩn xác các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh trong việc: Triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội (NQĐH) XI Đảng bộ tỉnh, NQĐH lần thứ XIII của Đảng, NQ Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. đặc biệt, báo chí tập trung cao độ tăng cường tuyên truyền sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19 với tinh thần “Thần tốc, thần tốc hơn nữa; quyết liệt, quyết liệt hơn nữa”; thường xuyên cổ vũ nhân tố mới, điển hình tiên tiến, thành tựu của công cuộc đổi mới; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; công tác khắc phục hậu quả thiên tai; tham gia giám sát, phản biện xã hội; đấu tranh bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ; phê phán, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch;…

Các cơ quan báo chí đã thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự chỉ đạo, định hướng của cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí trong nội dung thông tin. đội ngũ những người làm báo đã nêu cao tinh thần trách nhiệm chính trị, trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhất là trước những sự kiện quan trọng, phức tạp, nhạy cảm. Báo chí ngày càng thể hiện đậm nét hơn những phẩm chất mới về nội dung: Tính dân chủ được tăng cường thông qua chức năng là “diễn đàn của nhân dân”, phản ánh nhiều hơn những vấn đề dân sinh; tham gia tích cực và trở thành lực lượng đi đầu, chủ động trong đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực; thông tin kinh tế được quan tâm, mở rộng; tính phản biện được khẳng định như một chức năng quan trọng và là một bộ phận của phản biện xã hội; thông tin đối ngoại được đẩy mạnh. Nhạy bén với những vấn đề cần giải quyết trong đời sống xã hội, một số cơ quan báo chí đã kịp thời tổ chức được nhiều chương trình, chuyên trang, chuyên mục hấp dẫn, thiết thực, giàu tính sáng tạo,...

Để phát huy vai trò tiên phong trong công tác tư tưởng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo của tỉnh cần thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, giữ vững định hướng chính trị, tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ. Nêu cao tinh thần cách mạng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với Nhân dân. Báo chí tiếp tục tập trung tuyên truyền kết quả thực hiện NQĐH XI Đảng bộ tỉnh, NQĐH lần thứ XIII của Đảng; tiếp tục tuyên truyền NQ Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện nghiêm và có hiệu quả Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản; tích cực lắng nghe từ cơ sở, phát hiện những nhân tố mới, điển hình hay, đúc kết kinh nghiệm tốt, đóng góp thiết thực vào việc xây dựng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thúc đẩy phát triển KT-XH. Tăng cường công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phê phán các luận điệu sai trái, xuyên tạc và chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Mạnh mẽ và chuẩn xác trong đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, góp phần quan trọng vào thực hiện các NQ của Đảng, thúc đẩy quá trình phát triển của đất nước, của tỉnh và hội nhập với khu vực và quốc tế.

Thứ hai, chú trọng công tác chăm lo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ làm báo tỉnh nhà có tính chiến đấu, có phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn nghiệp vụ, không ngừng học tập, rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ nghiệp vụ, cập nhật công nghệ làm báo hiện đại, để sáng tạo nên những tác phẩm báo chí thấm đẫm tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp, tính nhân văn, nghiêm túc thực hiện Luật Báo chí và 10 điều Quy định đạo đức người làm báo Việt Nam. Thật sự là những người có ảnh hưởng xã hội và tác động lớn đến việc định hướng dư luận của xã hội trong thời gian tới.

Thứ ba, trước yêu cầu mới của báo chí hiện đại, lãnh đạo các cơ quan báo chí tỉnh nhà cần xây dựng kế hoạch cụ thể trong việc nâng cao đạo đức nghề nghiệp, nâng cao kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ, nhất là các kỹ năng công nghệ trong sản xuất tác phẩm báo chí, các kỹ năng tương tác và xử lý thông tin trên mạng xã hội. Mỗi nhà báo phải giỏi về kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ và công nghệ, đặc biệt là báo chí dữ liệu, báo chí di động, báo chí thông minh,... Làm cho đội ngũ nhà báo, nhà quản lý hiểu và nắm rõ về vấn đề hội tụ trong truyền thông, đặc biệt là hội tụ về công nghệ, góp phần nâng cao năng lực của đội ngũ nhà báo, đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao của nhà báo thời công nghệ 4.0.

Yêu cầu và nhiệm vụ mới đặt ra cho báo chí hiện nay hết sức nặng nề, tin tưởng rằng, với truyền thống tốt đẹp 96 năm qua và những bài học kinh nghiệm quý từ thực tiễn, đội ngũ những người làm báo tỉnh nhà ngày càng trưởng thành, không ngừng nỗ lực, phấn đấu vươn lên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, xứng đáng là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng, xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng, tình cảm của Đảng bộ và nhân dân Long An./.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Long An

Chia sẻ bài viết