Tiếng Việt | English

28/12/2015 - 17:33

Bình xét, đánh giá, khen thưởng phải thực chất

Vào cuối năm, ngoài việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại các tập thể, cá nhân thì việc bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng cũng hết sức quan trọng; qua đó, đánh giá, nhìn nhận ưu điểm, khuyết điểm của từng cá nhân, đơn vị và đề ra giải pháp khắc phục nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới. Do đó, việc bình xét, đánh giá, khen thưởng phải thực chất, là động lực thúc đẩy mọi hoạt động của các đơn vị và từng cán bộ, đảng viên (CBĐV).

Tuy nhiên, ở một số cơ quan, đơn vị, việc bình xét, đánh giá, khen thưởng vẫn chưa thật sự trở thành động lực mạnh mẽ để cổ vũ, động viên CBĐV, do đơn vị chưa quan tâm đúng mức công tác này, bình xét còn mang tính hình thức, thiếu công minh, làm qua loa, dĩ hòa vi quý, CBĐV cấp dưới lại ít được quan tâm đề xuất khen thưởng,...

Vì vậy, để việc bình xét, đánh giá, khen thưởng cuối năm đạt hiệu quả, các cấp, các ngành phải đổi mới, nâng cao chất lượng công tác này, gắn với nội dung thi đua và chỉ tiêu phấn đấu cụ thể, thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện đặc thù của từng đơn vị, địa phương.

Đồng thời, bình xét, đánh giá, khen thưởng phải nghiêm túc, công tâm, khoa học, trung thực, khách quan, công khai theo quy trình chặt chẽ, đánh giá đúng thực chất những phấn đấu, đóng góp của từng cá nhân, đơn vị trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, nêu rõ những kết quả đạt ở từng cấp độ nhằm phát huy, làm cơ sở cho việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ cho những năm tiếp theo. Từ đó, giới thiệu với cấp ủy có thẩm quyền xét công nhận các danh hiệu thi đua, khen thưởng tương xứng với thành tích mà các đơn vị, cá nhân đạt.

Ngoài ra, bình xét, đánh giá, khen thưởng cần chú trọng việc nhân rộng những điển hình tiên tiến, những cá nhân, tập thể làm tốt, dám nghĩ, dám làm, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước của từng đơn vị, địa phương.

Như vậy, với mục đích, ý nghĩa của bình xét, đánh giá, khen thưởng cuối năm, đòi hỏi công tác này phải thực chất nhằm phát hiện nhân tố mới, động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân, làm cho các phong trào thi đua ngày càng hiệu quả và tác động tích cực trong toàn hệ thống chính trị./.

Nhã Uyên

Chia sẻ bài viết