Tiếng Việt | English

24/09/2015 - 10:02

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Long An

Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho đối tượng 4

Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh vừa tổ chức lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho 270 cán bộ là đối tượng 4, thuộc diện Đảng ủy khối quản lý.

Trong thời gian từ 22-9 đến 25-9-2015, các cán bộ trên được cập nhật những kiến thức mới gồm 7 chuyên đề do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn: Đổi mới nhận thức về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam - thành tựu và kinh nghiệm; Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng và tu dưỡng đạo đức cách mạng trong tình hình hiện nay; Đường lối đối ngoại và hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước Việt Nam hiện nay; Nội dung cơ bản trong đường lối, chính sách phát triển kinh tế Việt Nam hiện nay; Vấn đề mới trong đường lối, chính sách phát triển văn hóa, giải quyết các vấn đề xã hội của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong công cuộc đổi mới; Chiến lược quốc phòng-an ninh, bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới; Cải cách hành chính và xây dựng đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức.

Lớp bồi dường nhằm cung cấp, trang bị những kiến thức mới nhất cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, qua đó góp phần nâng cao nhận thức về chủ trương, đường lối của Đảng, tiếp tục rèn luyện, giữ vững lập trường cách mạng, tầm nhìn và tư duy chiến lược; đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, trách nhiệm, công vụ của cán bộ trước yêu cầu hiện nay./.

Hùng Dũng
 

Chia sẻ bài viết