Tiếng Việt | English

05/11/2020 - 11:04

Bồi dưỡng nghiệp vụ và cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở

Ngày 05/11, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ, bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở năm 2020. Tại điểm cầu Long An, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Huỳnh Văn Thanh chủ trì hội nghị.

Đại biểu tại điểm cầu Long An

Tại lớp tập huấn, đại biểu nghe các báo cáo viên cao cấp trình bày những nội dung cơ bản, những điểm mới nội dung 3 chuyên đề: Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo cơ sở; bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền miệng; bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở.

Thời gian qua, Đảng ta ban hành nhiều văn bản nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị trong tình hình mới như Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong  nội bộ; Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển Chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương – Bùi Trường Giang khẳng định: “Công tác giáo dục lý luận chính trị có vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Nhận thức rõ điều đó, Đảng ta luôn chú trọng đổi mới mạnh mẽ về nội dung và phương thức giáo dục lý luận chính trị theo hướng chủ động, thiết thực, kịp thời và hiệu quả; nâng cao tính chiến đấu, tính giáo dục, tính thuyết phục trong tuyên truyền, học tập Chủ nghĩa Mác Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Qua đó, góp phần tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong xã hội. Nội dung các chuyên đề được tập huấn này còn giúp cho các giảng viên vận dụng vào thực tiễn giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị cho đảng viên và quần chúng nhân dân”./.

Ngọc Mận

Chia sẻ bài viết